Groninger Panel in 2020 veelvuldig geraadpleegd

Terug

Groninger Panel in 2020 veelvuldig geraadpleegd

Geschreven op 17 december 2020

“We zijn ontzettend blij dat mensen in groten getale deelnemen aan de panelonderzoeken die we uitzetten. We zijn de leden van het Groninger Panel dan ook dankbaar voor hun openheid, betrokkenheid en tijd om hun mening, ervaringen en ideeën met ons te delen!”

Hoe gaat het met de Groningers, wat beweegt hen en hoe gaan zij om met veranderingen in hun leefsituatie? Eén van onze belangrijkste instrumenten om antwoord te geven op deze en andere vragen is het Groninger Panel. Dit onderzoeksinstrument stelt ons in staat om een betrouwbaar beeld geven van de ervaringen van inwoners in Groningen. In 2020 is het Groninger Panel veelvuldig geraadpleegd, zowel via vragenlijsten als ook via groepsgesprekken en telefonische interviews.

Het Groninger Panel kreeg in 2020 maar liefst 9 vragenlijsten voorgelegd, over allerlei sociale en maatschappelijke onderwerpen die impact hebben op de Brede Welvaart in Groningen. Elke vragenlijst werd beantwoord door minimaal de helft van de panelleden, oftewel ongeveer 3.500 Groningers. Daarnaast hebben we dit jaar ingezet op groepsgesprekken en telefonische interviews als aanvulling op de vragenlijsten die we het panel voorleggen. Zo krijgen we nog beter zicht op wat er leeft onder de Groningse bevolking.

De uitgevoerde onderzoeken in 2020 op een rij

  • In 2020 is het Groninger Panel tweemaal bevraagd over de gevolgen van de coronacrisis. We proberen hiermee inzicht te geven in de impact die corona heeft op het leven van inwoners in Groningen, zodat provincie en gemeenten beter kunnen inspelen op de behoeften van de inwoners in de regio. De uitkomsten van de eerste meting zijn tijdens diverse bijeenkomsten met bestuurders en beleidsmakers gepresenteerd.
  • In oktober 2020 ontvingen 15.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij de leefbaarheid in hun dorp of wijk ervaren. De vragenlijst werd voorgelegd aan de burgerpanels van Groningen, Friesland en Drenthe. Ruim 8.000 panelleden deelden hun ervaringen. De eerste uitkomsten voor Noord-Nederland worden begin 2021 gepubliceerd.
  • Gronings Perspectief voerde in 2020 twee onderzoeken uit waarvoor het Groninger Panel werd geraadpleegd. Een mix aan onderzoeksmethodes werd ingezet; zo ontvingen de panelleden een tweetal vragenlijsten en zijn circa 20 verdiepende telefonische interviews gehouden met panelleden.
  • Sociaal Planbureau Groningen doet sinds 2019 onderzoek naar de sociale aspecten van de energietransitie. Hiervoor zijn in het afgelopen jaar twee vragenlijsten uitgezet onder het panel. In de zomer van 2020 zijn vervolgens met circa 40 panelleden verdiepende telefonische interviews gehouden. De aanvullende verdiepende interviews stellen ons in staat om nog beter inzicht te krijgen in de afwegingen die Groningers zelf maken in de verduurzaming van de eigen woning. Via onze website delen we alle inzichten.
  • Om meer te weten te komen over hoe ouders omgaan met geoorloofd verzuim legden we specifiek de panelleden met schoolgaande kinderen een vragenlijst voor; 633 ouders vulden de vragenlijst in. De resultaten van het onderzoek zijn recent gepresenteerd via een webinar Geoorloofd Verzuim. Daarin deelden we aanknopingspunten om op een goede manier om te gaan met geoorloofd verzuim en het te verminderen. Ruim 60 geïnteresseerden hebben de webinar gevolgd. Vanwege grote interesse wordt de webinar in januari herhaald.
  • Samen met de provincie Groningen proberen we inzicht te krijgen in de mobiliteitsvraagstukken in onze provincie. In 2020 hebben we hiervoor een eerste vragenlijst uitgezet, over de vervoersstromen woon-werkverkeer. De komende jaren zullen we het Groninger Panel hierover blijven bevragen.
  • Afgelopen zomer zijn twee groepsgesprekken georganiseerd voor panelleden woonachtig in het aardbevingsgebied. Tijdens deze bijeenkomsten is nagedacht over wat Brede Welvaart betekent voor inwoners. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen in de monitoring van het Nationaal Programma Groningen.

Grote betrokkenheid van Groningse Panelleden

Het Groninger panel telt momenteel ruim 7.000 panelleden, wat de kans biedt om op een betrouwbare manier het burgerperspectief in kaart te brengen, tot op het niveau van regio’s en gemeenten. Onderzoeker Femke de Haan: “We zijn ontzettend blij dat mensen in groten getale deelnemen aan de panelonderzoeken die we uitzetten. We zijn de leden van het Groninger Panel dan ook dankbaar voor hun openheid, betrokkenheid en tijd om hun mening, ervaringen en ideeën met ons te delen!”

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers