Over het Groninger Jeugdpanel

Het Sociaal Planbureau Groningen beheert sinds 2022 het Groninger Jeugdpanel. Het panel is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen van jongeren tussen de 12 en 18 jaar (voortgezet onderwijs) in de provincie Groningen in beeld worden gebracht. Aan dit Groninger Jeugdpanel nemen op dit moment jongeren deel die op 9 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zitten. De scholen bevinden zich verspreid over de provincie Groningen en bieden verschillende onderwijstypes[1]. Jongeren uit verschillende klassen (en dus leeftijden) worden gevraagd hun mening te delen. Per uitvraag worden gemiddeld 300 tot 400 jongeren bevraagd.

Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod. De thematiek van de vragenlijsten is gebaseerd op actuele maatschappelijke ontwikkelingen, onderwerpen die jongeren zelf aandragen en vragen van lokale overheden en maatschappelijke organisaties.

Deelnemers Groninger Jeugdpanel

Deelnemers zijn jongeren die voorgezet onderwijs volgen in de provincie Groningen. Deze jongeren worden via de school waar zij onderwijs volgen gevraagd vragenlijsten in te vullen. Er wordt niet naar persoonsgegevens gevraagd en de jongeren worden niet longitudinaal gevolgd. Scholen worden gevraagd of zij de samenwerking met Sociaal Planbureau Groningen willen aangaan. Het faciliteren van de uitvragen onder leerlingen vraagt van de school dat de vragenlijst onder de leerlingen wordt verspreid. Op de meeste scholen wordt de vragenlijst in de klas tijdens een week- of dagstart, mentoruur of les maatschappijleer ingevuld. Daarnaast selecteren we met de school één klas of leerlingenraad om verdiepende gesprekken in te voeren. Op dit moment zijn 9 scholen aangesloten, verspreid over de provincie Groningen.

Werkwijze Groninger Jeugdpanel

Er worden ieder jaar twee tot drie deelonderzoeken uitgevoerd. Er worden korte eenvoudige digitale vragenlijsten ingezet die leerlingen gemakkelijk kunnen beantwoorden. Wanneer mogelijk worden de vragenlijsten samen met jongeren en/of docenten ontwikkeld, zodat het niveau goed aansluit bij de jongeren. Leerlingen van de school worden gevraagd om in de klas of via de digitale schoolomgeving de vragenlijst in te vullen.

Op elke school wordt in één klas, door medewerkers van Sociaal Planbureau Groningen, een verdiepend gesprek gevoerd op basis van de resultaten van de vragenlijst. Hierbij worden werkvormen ingezet die geschikt zijn voor jongeren om de resultaten te duiden. In de klas wordt de deelname aan de verdiepende gesprekken verbonden met lesinhoud van de vakken burgerschap of maatschappijleer. Jongeren doen dus niet alleen mee, maar leren tegelijkertijd waarom het onderzoek gedaan wordt en waarom hun mening belangrijk is. Daarnaast leren ze wat andere jongeren vinden van het onderwerp en denken ze mee over mogelijke oplossingsrichtingen voor de vraagstukken.

De eindresultaten worden met de leerlingen gedeeld, zodat leerlingen van begin tot eind bij een deelonderzoek betrokken zijn. Indien het proces waarin een nieuwe aanpak of nieuw beleid wordt ontwikkeld langer loopt probeert Sociaal Planbureau Groningen de klas waarin verdiepende gesprekken zijn gevoerd, langer betrokken te houden en de ontwikkelingen steeds te spiegelen aan de opvattingen van de jongeren.

Anonimiteit en privacy

Sociaal Planbureau Groningen wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving, die Sociaal Planbureau Groningen in acht neemt, is Sociaal Planbureau Groningen daar ook verantwoordelijk voor. Alle deelonderzoeken zijn volledig anoniem. Leerlingen die deelnemen aan de vragenlijsten zullen nooit gevraagd worden om een naam of andere persoonsgegevens te delen. Hierdoor zullen antwoorden van de leerlingen nooit te herleiden zijn naar een individu. Alle gegeven antwoorden zullen volledig anoniem behandeld en bewaard worden.

Onderzoeksverantwoording

Delen via social media