Gronings Perspectief

Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen. Het onderzoeksteam van Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten.  Dit gebeurt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten onder panelleden, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio.

Op deze pagina treft u de meest recente rapporten van Gronings Perspectief.

Meer informatie over Groningers Perspectief is te vinden op www.groningsperspectief.nl

Aardbevingsproblematiek maakt systeemslachtoffers

Bewoners in het gaswinningsgebied in Groningen met een lange schadegeschiedenis houden een gezondheidsachterstand. Er is een groep ‘systeemslachtoffers’ ontstaan.

Publicatie:  Eindrapport Gronings Perspectief Fase 2, februari 2021

Voortgang en voetangels in het gaswinningdossier

Er zijn veel instanties betrokken bij het oplossen van de problemen door de aardbevingen in Groningen. Dit systeem van aanpak is complex en zorgt voor veel belemmeringen. Dat vertellen professionals op verantwoordelijke functies in dit systeem. Zij ervaren ze hun werk als veeleisend en soms ‘gekmakend’.

Publicatie:  Professionals aardbevingsproblematiek over het systeem, januari 2021

Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie

Telkens veranderende kaders, complexiteit, slechte communicatie en ontbrekende financiële garanties. Dit zijn enkele knelpunten die professionals benoemen die werkzaam zijn op kernposities binnen de versterkingsoperatie.

Publicatie: Uitvoerenden schetsen somber beeld van de versterkingsoperatie, december 2020

Sociale impact van gaswinning in Groningen Meting maart 2020

De gezondheidsachterstand van Groningers met meervoudige gaswinningsschade neemt af en het vertrouwen neemt toe. Er is sprake van een
kentering. Maar Corona gooit mogelijk roet in het eten: het is een extra belasting voor bewoners die kampen met schade of versterking. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente Gronings Perspectief onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: De sociale impact van gaswinning in Groningen, meting maart 2020

Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

Sinds de beving van Westerwijtwerd van 22 mei 2019 neemt het aantal schademeldingen toe in Groningen. Dat is vooral rond de voormalige  NAMcontour het geval. Tegelijk is een deel van de schademelders afgehaakt vanwege negatieve ervaringen uit het verleden. Het aantal schademeldingen had dus nog hoger kunnen zijn. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen in het onderzoek van Gronings Perspectief.

Publicatie: Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

De sociale impact van de gaswinning in Groningen Meting juni en september 2019

Veel bewoners van Noordoost Groningen met meervoudige aardbevingsschade denken dat hun woning versterkt moet worden. Ze verwachten echter niet dat dit ook gaat gebeuren. Het is juist deze groep die zich veel minder veilig voelt. Hun gezondheidstoestand gaat gelukkig niet verder achteruit; er wordt een lichte verbetering geconstateerd. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente Gronings Perspectief onderzoek in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: De sociale impact van de gaswinning in Groningen Meting juni en september 2019

De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

Na de aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 is de maat voor bewoners vol. Gevoelens van wanhoop en onzekerheid over de toekomst overheersen. Bewoners hebben het gevoel dat de overheid bewust traineert. De communicatie met bewoners direct na een aardbeving moet beter. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun onderzoek in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied

Sommige dorpen en wijken in de provincie Groningen is er veel samenhang en samenwerking tussen bewoners, in anderen juist veel minder. Hoe komt dat? Wat stelt gemeenschappen in staat om optimaal samen te werken?  Hoe gaan ze om met gezamenlijke uitdagingen? Om deze vragen te beantwoorden hebben de onderzoekers van Gronings Perspectief vier dorpen en twee stadswijken in het gaswinningsgebied geselecteerd voor een verdiepend kwalitatief onderzoek, door middel van interviews en focusgroepen met professionals en bewoners.

Publicatie: Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied

Gaswinning en versterking – De sociale impact voor Groningers

Waarom voelen zoveel inwoners van het aardbevingsgebied zich chronisch onveilig? En welke impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners? Het onderzoeksproject “Gronings Perspectief” hield een peiling onder 3.917 Groningers en sprak met bewoners en professionals. De problemen van
bewoners stapelen zich op, maar beleid gaat eraan voorbij. Versterking maakt de problemen op korte termijn groter, niet kleiner. Het leven van bewoners staat hierdoor stil. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: Gaswinning en versterking – De sociale impact voor Groningers

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Aardbevingen

Toename stress door schade en versterking in gaswinningsgebied

Aardbevingen

Blijvende aandacht voor impact van de gaswinningproblematiek

Aardbevingen

Monitoring 2021 Nationaal Programma Groningen beschikbaar

De Monitor 2021 van Nationaal Programma Groningen is beschikbaar. Hierin is de ontwikkeling van Groningen op het gebied van brede welvaart en vier programma-ambities inzichtelijk gemaakt. De monitor geeft verder inzicht in de samenstelling en totstandkoming van de huidige projectenportefeuille. Naast feitelijke inzichten op basis van openbare data,

Aardbevingen

Herstel van relaties is nodig voor voortgang gaswinningsdossier

Wat is de stand van kennis over de maatschappelijke impact van de gaswinning in Groningen? Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen bracht op 28 juni een nieuw kennisoverzicht uit: Inzicht in impact. Dit geeft een totaaloverzicht van gevolgen voor bewoners en samenleving, gebaseerd op de inzichten van ruim 250 publicaties. Het overzicht is

Aardbevingen

Verlenging Gronings Perspectief

Het onderzoeksprogramma Gronings Perspectief, onder leiding van Katherine Stroebe en Michel Dückers, is met twee jaar verlengd, tot eind 2022. Deze verlenging wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 de psychosociale impact van de gaswinning op inwoners van all

Publicaties

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aardbevingen

Rapport De psychosociale impact van schade en versterking: Stand van zaken 2021

Aardbevingen

Monitor 2021 - Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen