Gronings Perspectief

Gronings Perspectief

Gronings Perspectief is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen. Het onderzoeksteam van Gronings Perspectief onderzoekt sinds 2016 gezondheid, veiligheidsgevoel en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten.  Dit gebeurt in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met vragenlijsten onder panelleden, interviews en groepsgesprekken onder bewoners en professionals in de regio.

Op deze pagina treft u de meest recente rapporten van Gronings Perspectief.

Meer informatie over Groningers Perspectief is te vinden op www.groningsperspectief.nl

Sociale impact van gaswinning in Groningen Meting maart 2020

De gezondheidsachterstand van Groningers met meervoudige gaswinningsschade neemt af en het vertrouwen neemt toe. Er is sprake van een
kentering. Maar Corona gooit mogelijk roet in het eten: het is een extra belasting voor bewoners die kampen met schade of versterking. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente Gronings Perspectief onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: De sociale impact van gaswinning in Groningen, meting maart 2020

Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

Sinds de beving van Westerwijtwerd van 22 mei 2019 neemt het aantal schademeldingen toe in Groningen. Dat is vooral rond de voormalige  NAMcontour het geval. Tegelijk is een deel van de schademelders afgehaakt vanwege negatieve ervaringen uit het verleden. Het aantal schademeldingen had dus nog hoger kunnen zijn. Dit concluderen prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen in het onderzoek van Gronings Perspectief.

Publicatie: Door schade wijzer: Het proces van schademeldingen en haar geschiedenis

De sociale impact van de gaswinning in Groningen Meting juni en september 2019

Veel bewoners van Noordoost Groningen met meervoudige aardbevingsschade denken dat hun woning versterkt moet worden. Ze verwachten echter niet dat dit ook gaat gebeuren. Het is juist deze groep die zich veel minder veilig voelt. Hun gezondheidstoestand gaat gelukkig niet verder achteruit; er wordt een lichte verbetering geconstateerd. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun meest recente Gronings Perspectief onderzoek in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: De sociale impact van de gaswinning in Groningen Meting juni en september 2019

De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

Na de aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 is de maat voor bewoners vol. Gevoelens van wanhoop en onzekerheid over de toekomst overheersen. Bewoners hebben het gevoel dat de overheid bewust traineert. De communicatie met bewoners direct na een aardbeving moet beter. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van hun onderzoek in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: De maatschappelijke impact van de beving van Westerwijtwerd

Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied

Sommige dorpen en wijken in de provincie Groningen is er veel samenhang en samenwerking tussen bewoners, in anderen juist veel minder. Hoe komt dat? Wat stelt gemeenschappen in staat om optimaal samen te werken?  Hoe gaan ze om met gezamenlijke uitdagingen? Om deze vragen te beantwoorden hebben de onderzoekers van Gronings Perspectief vier dorpen en twee stadswijken in het gaswinningsgebied geselecteerd voor een verdiepend kwalitatief onderzoek, door middel van interviews en focusgroepen met professionals en bewoners.

Publicatie: Sociale samenhang, samenwerking en veerkracht in het Groningse gaswinningsgebied

Gaswinning en versterking – De sociale impact voor Groningers

Waarom voelen zoveel inwoners van het aardbevingsgebied zich chronisch onveilig? En welke impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners? Het onderzoeksproject “Gronings Perspectief” hield een peiling onder 3.917 Groningers en sprak met bewoners en professionals. De problemen van
bewoners stapelen zich op, maar beleid gaat eraan voorbij. Versterking maakt de problemen op korte termijn groter, niet kleiner. Het leven van bewoners staat hierdoor stil. Dit concluderen dr. Katherine Stroebe en prof. dr. Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Publicatie: Gaswinning en versterking – De sociale impact voor Groningers

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Meer weten?

Neem contact op met n van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Aardbevingen

Minder gezondheidsachterstand Groningers met meervoudige bevingsschade

Aardbevingen

Kennisplatform publiceert literatuurstudie: Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners

Aardbevingen

Onderzoek van Gronings Perspectief naar psychosociale gevolgen gaswinning in Groningen

“Welke factoren beïnvloeden het verloop in het aantal schademeldingen? En wat zijn redenen voor mensen om schade wel of niet te melden?” Sociaal Planbureau Groningen werkt samen met Gronings Perspectief in onderzoek naar de psychosociale gevolgen van de gaswinning in Groningen. In 2020 ontvangt het Groninger Panel hiervoor twe

Aardbevingen

Consortium gaat het Nationaal Programma Groningen (NPG) structureel monitoren en evalueren

“Wij helpen de regio zo te leren en de effecten van het programma zo groot mogelijk te maken.” E&E advies,  Aletta Advies en Sociaal Planbureau Groningen gaan als consortium het Nationaal Programma Groningen (NPG) structureel monitoren en evalueren. Het NPG heeft voor de komende tien jaar als overkoepelend doel het verbet

Aardbevingen

Versterking komt onvoldoende tegemoet aan verwachtingen bewoners met veel schade

“Al in 2016 wezen we erop dat bewoners met meervoudige schade een risicogroep zijn. Deze groep leeft al jaren in onzekerheid, en we zien dat een deel eraan onderdoor gaat. We vinden het onbegrijpelijk dat er in 2019 nog steeds geen overkoepelend beleid is voor de problemen van deze groep.” Veel bewoners van Noordoost-Groninge

Publicaties

Aardbevingen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Aardbevingen

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

Aardbevingen

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016