Beschikbaarheid van zorg

De Zorgkaart Groningen geeft inzicht in de stand van zaken over beschikbaarheid van zorg in de provincie Groningen. Onder beschikbaarheid van zorg wordt verstaan in hoeverre inwoners terecht kunnen bij de zorg. Eventuele wachtlijsten, wachttijden en personele capaciteit zijn in beeld gebracht.

Per figuur is het mogelijk om in te zoomen op een plek of situatie wanneer je bijvoorbeeld een gemeente, een beroepsgroep, of een kleur in de figuur aanklikt. Sommige figuren hebben een keuzemenu, waar diverse opties zijn te vinden. Informatie over de bron en definities vind je onder de informatieknop.

Wachttijden Ziekenhuiszorg

Wachttijden diagnostiek

 • De Treeknorm voor de wachttijd voor diagnostische technieken is 4 weken (28 kalenderdagen).
 • De gemiddelde wachttijd is in oktober 2020 voor 11 behandelingen boven de treeknorm. De top 3 is: Oogheelkunde (22 weken), Psychiatrie (15 weken) en Allergologie (overgevoeligheidsziekten, 10 weken). Per ziekenhuis kan dit variëren.

Wachttijden polikliniek

 • De Treeknorm voor de wachttijd voor poliklinische behandelingen is 4 weken (28 kalenderdagen).
 • De gemiddelde wachttijd in oktober 2020 voor 11 behandelingen boven de treeknorm. De top 3 is: Oogheelkunde (22 weken), Psychiatrie (15 weken) en Allergologie (overgevoeligheidsziekten, 10 weken). Per ziekenhuis kan dit variëren.

Wachttijden behandelingen

 • De Treeknorm voor de wachttijd voor medisch specialistische behandelingen is 7 weken (48 kalenderdagen).
 • De gemiddelde wachttijd is in oktober 2020 voor 10 behandelingen boven de Treeknorm. De top 3 is: Heupvervanging (14 weken), Dupuytren (huidaandoening handen, 13 weken) en Buikwandcorrectie (11 weken). Per ziekenhuis kan dit variëren.

Wachttijden geestelijke gezondheidszorg

Aanmeldwachttijd

 • In de provincie Groningen is de gemiddelde aanmeldwachttijd in oktober 2020 van geen enkele van de beschikbare diagnoses beneden de treeknorm van 4 weken.
 • De basis ggz heeft in oktober 2020 een aanmeldwachttijd van 8 weken.
 • Voor de diagnose angst en depressie is er sprake van een aanmeldwachttijd van 16 en 14 weken.

Behandelwachttijd

 • De Treeknorm voor de behandelwachttijd is 10 weken. Alle diagnoses voldoen in oktober 2020 aan de Treeknorm.
 • De basis ggz heeft in oktober 2020 een behandelwachttijd van 2 weken.
 • Voor diagnose angst en depressie is sprake van een behandeling in 3 weken.
 • Een opvallende uitzondering is dat de behandelwachttijd voor ‘Delirium, dementie en overig’ ruim 46 weken is in oktober 2020.
 • Wachttijden per ggz-aanbieder kunnen variëren.

Wachtlijsten langdurige zorg

Wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

 • Op peildatum augustus 2020 zijn er in de provincie Groningen 3 ‘actief wachtenden beneden de Treeknorm’ en 3 ‘actief wachtende boven de Treeknorm’.
 • Er zijn 28 wachtenden voor een voorkeursplek in een zorginstelling (de ‘niet-actief wachtenden’).

Wachtlijsten in de sector verpleging en verzorging

 • Op peildatum augustus 2020 zijn er in de provincie Groningen 2 ‘actief wachtenden beneden de Treeknormen’ en 1 ‘actief wachtende boven de Treeknormen’.
 • Er zijn 370 wachtenden voor een voorkeursplek in een zorginstelling (de ‘niet-actief wachtenden’).

Arbeidsmarktspanning per beroepsgroep

 • In de arbeidsmarkt regio Groningen is in 2020 de grootste krapte in de arbeidsmarkt voor:
  • gespecialiseerde verpleegkundigen;
  • verpleegkundigen op mbo-niveau;
  • artsen.

Aantal werknemers per branche

 • In de arbeidsmarkt regio Groningen zijn er op basis van de meest recente cijfers 56.700 werknemers aan het einde van kwartaal 2 in 2020 werkzaam in de sector zorg en welzijn.
 • In kwartaal 1 waren er 57.200 werknemers werkzaam in de sector zorg en welzijn
 • Per branche uitgesplitst werken de meeste werknemers binnen de sector zorg en welzijn in de verpleging, verzorging en thuiszorg. (17.000 werknemers werkzaam aan het einde van kwartaal 2 in 2020).
 • Op nummer 2 de universitaire centra in de provincie Groningen. ( 9.300 werknemers werkzaam aan het einde van kwartaal 2 in 2020).
 • Op nummer 3 de gehandicaptenzorg. (6.700 werknemers werkzaam aan het einde van kwartaal 2 in 2020).

Aantal banen per branche

 • In de arbeidsmarktregio Groningen in de zorg- en welzijn sector werken in 2020 de meeste mensen in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit gaat om meer dan 10.000 voltijdbanen.
 • Het totale arbeidsvolume in de arbeidsmarktregio Groningen in de zorgsector is in 2020 40.700 voltijdbanen (fte). Van het totaal aantal voltijdbanen valt 21% onder zorg en welzijn.
 • De deeltijdfactor binnen zorg en welzijn schommelt al jaren rond de 0,7 fte, oftewel 25 uur per week.
 • In de arbeidsmarktregio Groningen is de deeltijdfactor het laagst bij huisartsen met 0,58 fte.

Toelichting

Duiding: Toelichting op de figuren - Lees verder

 

De zorgkaart laat op het gebied van de beschikbaarheid zien dat…

de wachttijden voor verschillende medische specialismen in de provincie Groningen langer zijn dan de norm die hiervoor is afgesproken (de treeknormen). De wachttijd voor een intakegesprek bij de geestelijke gezondheidszorg is ook veel langer dan de afgesproken treeknorm. De sector verpleging, verzorging en thuiszorg heeft flinke wachtlijsten, maar die bestaan op dit moment vooral uit mensen die zorg willen op een specifieke locatie of van een specifieke zorgaanbieder. De problemen rond de wachttijden en wachtlijsten bestaan al langer. Maar het is ook waarschijnlijk dat de coronacrisis hier ook een negatief invloed op heeft.

Een belangrijke achterliggende factor bij het ontstaan van wachtlijsten is de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Uit de resultaten van de zorgkaart komt duidelijk naar voren dat op het gebied van de arbeidsmarktspanning met name vacatures voor gespecialiseerde verpleegkundigen, verpleegkundigen op mbo-niveau en artsen moeilijk te vervullen zijn (ZorgpleinNoord, 2020). Uit eerder onderzoek blijkt dit vooral het geval te zijn in de noordelijke en oostelijke randen van de provincie (Menzis, 2020).

De zorgkaart in breder perspectief

Naar verwachting zullen de arbeidsmarkttekorten zich daar de komende jaren nog meer doen gelden, want de vraag naar zorg neemt toe en wordt complexer, en de beroepsbevolking wordt kleiner. De komende tijd is het van belang om voldoende zorgprofessionals op te leiden en uitstroom te voorkomen (ZorgpleinNoord, 2020; Menzis, 2020). Dit levert naar verwachting ook een bijdrage aan het tegengaan van de wachtlijsten. Er is echter op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen en met name aan leer- en werkplekken. Gericht beleid lijkt ook nodig om zorgprofessionals te binden aan de regio om zo aan de toekomstige benodigde capaciteit te kunnen blijven voldoen. Maar het vraagstuk is complexer: vooral doordat het aandeel ouderen in de samenleving groeit, neemt de druk op de formele en informele zorg sterk toe. Oplossingen voor het behoud van de beschikbaarheid van zorg voor de Groningers moeten dan ook deels buiten de zorg vandaan komen, onder meer op het gebied van ouderenhuisvesting, voorzieningen voor ouderen en mantelzorgondersteuning.

Een nieuwe factor die van invloed zal zijn op de wachtlijsten is de coronacrisis. Naar verwachting zullen de wachtlijsten hierdoor nog verder oplopen.

In samenwerking met    Logo provincie Groningen

Medewerker

Martin Bakker

Onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen in Noord-Nederland

Overig nieuws

Roos Jelier nieuwe directeur-bestuurder van CMO STAMM 

Armoede

Armoedebestrijding in Groningen: De cirkel van generatiearmoede 

Generatiearmoede is een ingewikkeld maatschappelijk probleem waarbij families van generatie op generatie minder kansen krijgen dan anderen en daardoor niet uit armoede ontsnappen. Het huidige systeem van armoedebestrijding schiet tekort om de cirkel van generatiearmoede te doorbreken, zo blijkt uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen. Dat mo

Brede Welvaart

Maatschappelijk onbehagen en politieke onvrede groeit laatste jaren

Ongenoegen over politiek en samenleving zijn sterk met elkaar verweven en lijken de laatste jaren toe te nemen. Veel maatschappelijk onbehagen kan ervoor zorgen dat mensen niet langer het gevoel hebben dat de overheid er voor hen is. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023 keken we hoe Groningers dit ervaren. We zien een afnem

Overig nieuws

Aanzienlijke verschillen in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe

Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe. Veel regelingen die onder de Participatiewet vallen, worden uitgevoerd door gemeenten. Die uitvoering kan variëren en dus maakt een huishouden in de ene gemeente aanspr

Publicaties

Brede Welvaart

Lagere brede welvaart bij jongvolwassenen

Armoede

Uitlegvideo De cirkel van generatiearmoede

Armoede

Rapport 'De cirkel van generatiearmoede'