Bereikbaarheid van zorg

De Zorgkaart Groningen geeft inzicht in de stand van zaken over de bereikbaarheid van zorg in de provincie Groningen. Onder bereikbaarheid van zorg wordt verstaan de locaties van zorg waar inwoners naartoe kunnen voor zorg en de afstanden tot zorgvoorzieningen.

Per figuur is het mogelijk om in te zoomen op een plek of situatie wanneer je bijvoorbeeld een gemeente, een beroepsgroep, of een kleur in de figuur aanklikt. Sommige figuren hebben een keuzemenu, waar diverse opties zijn te vinden. Informatie over de bron en definities vind je onder de informatieknop.

Bereikbaarheid van huisartsenpraktijken

 • In de provincie Groningen zijn 413 huisartsenpraktijken geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Van de 413 huisartsenpraktijken zijn er minimaal 303 eenmanspraktijken bekend (73%).
 • Een praktijkhoudende huisarts, met een eenmanspraktijk, kan meerdere (waarnemende) huisartsen in dienst hebben. Maar hoeft per definitie geen solopraktijk te zijn.
 • In de provincie Groningen zijn 132 waarnemende huisartsen werkzaam (waarvan 131 geregistreerd staan als eenmanszaak bij de kamer van koophandel).
 • Een waarnemend huisarts vervangt de (eigen) huisarts tijdens ziekte, vakanties en vrije dagen/uren. Is vaak werkzaam op een huisartsen post en heeft doorgaans zelf geen eigen praktijk.

Bereikbaarheid van apotheken

 • In totaal zijn er 66 apotheken bekend in de provincie Groningen: 61 apotheken zijn geregistreerd bij de Groningen Apotheken Vereniging en 5 extra apotheken zijn geregistreerd bij apotheek.nl.
 • De meeste apotheken zijn vrijgevestigd (openbare apotheken).
 • Er zijn 4 ziekenhuisapotheken en 3 politheken.

Bereikbaarheid van ambulancestandplaatsen

 • In de provincie Groningen zijn 13 ambulancestandplaatsen in 2020.
 • Alleen in Vlagtwedde en Winsum zijn deze standplaatsen niet 24/7 beschikbaar.

Activiteiten voor ouderen

 • De zorgkaart laat zien dat in 2019-2020 (vóór de coronacrisis) in de provincie Groningen op tenminste 110 locaties ontmoetingsactiviteiten in groepsverband voor ouderen werden georganiseerd.
 • Zeker 52 organisaties organiseren informele hulp voor ouderen, zoals gezelschap houden, boodschappen doen, vervoer bieden en medicijnen halen.
 • Ouderen kunnen op zeker 71 locaties terecht voor informatie, advies en verwijzing op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning.
 • Er is sprake van een behoorlijke spreiding over de hele provincie. In verhouding tot hun inwonertal tellen Het Hogeland en Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl en Loppersum) de meeste activiteiten voor ouderen.

Afstand tot zorgaanbod

 • In de provincie Groningen is de afstand van een buurt tot de meest dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk het grootst voor inwoners in Oost-Groningen.
 • Vooral langs de grens (> 3km), hebben deze inwoners de grootste afstand te overbruggen om de zorg van een huisarts te ontvangen.
 • In de provincie Groningen is de afstand van een buurt tot de meest dichtstbijzijnde apotheek het grootst voor inwoners in een deel van de gemeente Het Hogeland, de gemeente Westerkwartier, de gemeente Midden-Groningen en de gemeente Oldambt met meer dan 5 km.
 • Het overgrote deel van de inwoners in de provincie kan terecht bij een apotheek binnen 3 km.
 • In de provincie Groningen is de afstand van een buurt tot de meest dichtstbijzijnde locatie voor ziekenhuiszorg het grootst voor inwoners in de gemeenten Westerwolde en Het Hogeland.
 • Ziekenhuiszorg buiten de provincie is voor een deel van de inwoners dichterbij, zoals we bijvoorbeeld zien in de gemeente Westerkwartier.
 • De afstanden tot huisartsenposten zijn gemiddeld groter dan de afstanden tot huisartsenpraktijken. Inwoners kunnen hier terecht in de avonden en weekenden.
 • In de provincie Groningen is de afstand van een buurt tot de meest dichtstbijzijnde huisartsenpost het grootst voor inwoners in de gemeenten Westerwolde en Het Hogeland.

Toelichting

Duiding: Toelichting op de figuren - Lees verder

De zorgkaart laat op het gebied van bereikbaarheid zien dat…

apotheken en huisartsenpraktijken geografisch redelijk goed verspreid liggen in de provincie. Wat de zorgkaart ook duidelijk maakt, is dat de huisartsenzorg in Groningen relatief veel geregistreerde eenmanspraktijken kent. Dit zijn er 303 van de 413 geregistreerde huisartsenpraktijken bij de Kamer van Koophandel. Bij een geregistreerde eenmanspraktijk kunnen wel meerdere huisartsen werkzaam zijn. Daarnaast zijn er relatief veel waarnemende huisartsen geregistreerd in de provincie Groningen. Dit zijn er 132. Dit biedt een potentieel aan toekomstige huisartsen voor het overnemen van huisartsenpraktijken.

Verreweg de meeste Groningers kunnen overdag bij een huisarts of apotheek terecht (binnen drie kilometer). Alleen in buitengebieden zijn de afstanden vaak langer dan vijf kilometer. Ook de ambulancestandplaatsen kennen een goede spreiding. Dit geldt in het algemeen ook voor ziekenhuiszorg en huisartsenposten, waarbij de gemeenten Het Hogeland, Westerwolde en delen van het Westerkwartier wel het minst goed bedeeld zijn, met gemiddeld meer dan 15 kilometer afstand tot de dichtstbijzijnde mogelijkheid.

Omdat ouderen langer zelfstandig wonen en hun aandeel in de bevolking toeneemt, groeit de behoefte aan activiteiten voor ouderen in de nabije omgeving. Onder meer professionele (welzijns)organisaties, dorpsinitiatieven en andere vrijwilligersorganisaties voorzien hierin. De zorgkaart laat zien dat in 2019-2020 (vóór de coronacrisis) in de provincie Groningen op tenminste 110 locaties ontmoetingsactiviteiten in groepsverband voor ouderen werden georganiseerd. Zeker 52 organisaties organiseren informele hulp voor ouderen, zoals gezelschap houden, boodschappen doen, vervoer bieden en medicijnen halen. Ouderen kunnen op zeker 71 locaties terecht voor informatie, advies en verwijzing op het gebied van welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Er is sprake van een behoorlijke spreiding over de hele provincie. In verhouding tot hun inwonertal tellen Het Hogeland en Eemsdelta (Appingedam, Delfzijl en Loppersum) de meeste activiteiten voor ouderen.

Hoewel meerdere bronnen zijn geraadpleegd, is het overzicht van activiteiten voor ouderen mogelijk nog niet compleet. Dit heeft o.m. te maken met het kleinschalige en informele karakter van veel initiatieven.

De zorgkaart in breder perspectief

Inwoners in de provincie Groningen hebben belang bij persoonsgerichte en nabije zorg. Van de eerstelijn wordt dan ook verwacht om de verbinding tussen de medische wereld en het sociale domein te optimaliseren. Hierbij heeft de huisarts een belangrijke verbindende en regisserende rol.

De huisartsenzorg in Noord- en Oost-Groningen staat echter onder druk (Nivel en Prismant, 2019Menzis, 2020). Want hoewel uit de zorgkaart blijkt dat er voldoende waarnemende huisartsen zijn die in potentie huisartsenpraktijken zouden kunnen overnemen, blijkt uit eerder onderzoek dat er wellicht onvoldoende van hen daadwerkelijk praktijkhouder willen worden. Hiervoor zijn verschillende redenen, zoals deeltijd willen werken, onaantrekkelijkheid van het gebied om te vestigen, negatieve financiële prikkels en een groeiend tekort aan ondersteunend personeel in de praktijk (Zorgadvies Groningen, Wagro en LHV, 2017LHV en Menzis, 2020).

Gezien de cruciale functie van de (praktijkhoudende) huisarts als vast aanspreekpunt en behandelaar in de eerste lijn en poortwachter naar de tweedelijnszorg, is de toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg echt een belangrijke opgave voor bereikbaarheid van zorg voor Groningers. Dat geldt in het bijzonder voor Noord- en Oost-Groningen.

In samenwerking met    Logo provincie Groningen

Medewerker

Martin Bakker

Onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Armoede

Armoedebestrijding in Groningen: De cirkel van generatiearmoede 

Brede Welvaart

Maatschappelijk onbehagen en politieke onvrede groeit laatste jaren

Overig nieuws

Aanzienlijke verschillen in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe

Uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in inkomensondersteuning tussen gemeenten in Groningen en Drenthe. Veel regelingen die onder de Participatiewet vallen, worden uitgevoerd door gemeenten. Die uitvoering kan variëren en dus maakt een huishouden in de ene gemeente aanspr

Brede Welvaart

De Toekomst van Groningen: Groningers willen provincie met aandacht voor klimaat en milieu

Groningers willen leven in een provincie waar aandacht is voor klimaat en milieu, er zorg is voor behoud van het unieke landschap en waar ingezet wordt op verduurzaming. Dat is één van de uitkomsten van onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen naar de idealen en dromen van Groningers voor de toekomst. Het onderzoek is gedaan onder leden van het

Jeugd, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Spot TV en Sociaal Planbureau Groningen slaan handen ineen voor jongerenparticipatie

Spot TV, het dynamische online platform voor én door jongeren in Groningen, bundelt zijn krachten met Sociaal Planbureau Groningen in een baanbrekende samenwerking om jongerenparticipatie te bevorderen en de mening van jongeren actief te delen met beleidsmakers. De samenwerking komt voort uit het besef dat veel gemeenten en maatschappelijke organi

Publicaties

Armoede

Uitlegvideo De cirkel van generatiearmoede

Armoede

Rapport 'De cirkel van generatiearmoede'

Zorg

Tussenevaluatie Provinciaal Beweegakkoord 2021-2022