Verdieping Ketenanalyse ouderenzorg

Verdieping Ketenanalyse ouderenzorg

Sociaal Planbureau Groningen deed in de tweede helft van 2018 onderzoek naar de samenhang en samenwerking in de keten van ouderenzorg en –ondersteuning. Informatie is verzameld via literatuuronderzoek en interviews met 70 ouderen en mantelzorgers en 43 bestuurders, professionals en wetenschappers.

In het kort

  • Ouderen zijn in de meeste gevallen tevreden over de zorg en ondersteuning die ze krijgen.
  • De ouderenzorg is te ingewikkeld geregeld, via drie wetten (Wmo, Zvw en Wlz) die niet soepel op elkaar aansluiten.
  • Het is geen vanzelfsprekendheid dat zorgverleners die gelijktijdig of achtereenvolgens zorg bieden aan dezelfde oudere hierover onderling afstemmen en tijdig informatie uitwisselen. (Dit hangt sterk af van de toevallige zorgverlener of zorgorganisatie).
  • De ouderenzorg kampt met een tekort aan menskracht. Gevreesd wordt dat dit probleem de komende jaren nijpender wordt en dat hierdoor vooral in dunbevolkte gebieden zorgvoorzieningen gaan verdwijnen.
  • Tussen 2018 en 2040 zal het aantal 80+’ers sterk toenemen. De urgentie om de zorg beter en efficiënter te organiseren is hoog. Alle betrokkenen (zoals overheden, zorg- en welzijnspartners, ouderen zelf) kunnen en moeten daaraan een bijdrage leveren.

Knelpunten

In het onderzoeksrapport zijn meer dan veertig knelpunten benoemd die optimale zorg en ondersteuning voor ouderen in de weg staan, uiteraard voorzien van een (korte) toelichting. Een greep uit de knelpunten: onvoldoende geriatrische kennis bij een deel van de zorgprofessionals, te veel nadruk op medische oplossingen (i.p.v. op welzijn en zingeving), te weinig investering in ‘langer vitaal blijven’, bureaucratie bij de toegang tot (Wmo-)voorzieningen, te veel ouderen onnodig op de spoedeisende hulp en veel onzekerheid bij de overgang naar langdurige zorg.

Verbeterpunten

Voor de hele zorgketen en voor vier onderdelen afzonderlijk zijn ‘opgaven’ naar voren gekomen. Onderstaande figuur geeft een overzicht.

Veel is in ontwikkeling

Uit het onderzoek komt naar voren dat de provincie Groningen een groot aantal inspirerende initiatieven telt. Inwoners die samen met dorpsgenoten zorg voor elkaar regelen, grote zorginstellingen die samen toekomstplannen maken en de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT), waarin een groot aantal organisaties zich inzet om de arbeidstekorten tegen te gaan. Veel mensen in en rond de zorg zijn zich ervan bewust dat samenwerking nodig is en zetten stappen in de goede richting. Maar ze ervaren ook dat veel gewenste verbeteringen een lange adem vergen.

Maatschappelijke debat is nodig

Eén van de aanbevelingen uit het onderzoek is dat meer maatschappelijk debat gevoerd moet worden over de ouderenzorg, met huidige en toekomstige ouderen, mantelzorgers, zorgverleners en financiers. De hoofdvraag is: hoe kunnen zorg en welzijn voor ouderen in de provincie Groningen toekomstbestendig worden ingericht en georganiseerd? Welke zorg is echt nodig? Doen we wat kan of zou meer de kwaliteit van leven centraal moeten staan?

Medewerker

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Martin Bakker

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Simone Barends

adviseur/onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Is dementiezorg in Groningen toegankelijk en vindbaar?

Zorg

Groninger Zorgkaart gelanceerd

Brede Welvaart

Eerste cijfers Sport en Bewegen in Groningen

Sport en Bewegen staat hoog op de politieke agenda in Groningen en in de landelijke politiek. De samenleving is sterk in ontwikkeling en dit raakt natuurlijk ook de sport in Groningen. Vergrijzing, ontgroening, verstedelijking, technologische ontwikkelingen, digitalisering, globalisering en klimaatvraagstukken beïnvloeden hoe er naar sport gekeken

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Groningen

Hoe kijken de inwoners uit Groningen aan tegen langer thuis wonen? En wat zijn hun woonwensen voor wanneer zij ouder worden? Zijn er voorkeuren voor bepaalde woonzorgvormen?  De vergrijzing stelt de regio voor grote opgaven de komende decennia. Het aantal ouderen verdubbelt tot 2040 en deze ‘nieuwe’ generatie ouderen wil zo lang mogelijk ze

Zorg

Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Goede bereikbare en beschikbare zorg is van groot belang voor de  inwoners van Groningen. Om meer zicht te bieden op het zorglandschap ontwikkelde Sociaal Planbureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen, de Zorgkaart Groningen. De Zorgkaart Groningen bundelt voor het eerst op één plek informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarhe

Publicaties

Armoede

Rapport Zoektocht naar Zekerheid

Aardbevingen

Feitenblad Het Hogeland, De stem van de inwoners, gemeenteraadsverkiezingen 2022

Brede Welvaart

Rapport Gronings Welzijn - Wat bepaalt het persoonlijk welzijn van Groningers?