Ervaren beschikbaarheid en bereikbaarheid

Ervaren beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg

Bij ‘beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg’ gaat het om de vraag of inwoners de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben werkelijk kunnen krijgen. In de Zorgkaart Groningen wordt dit in beeld gebracht. Op deze pagina is informatie gebundeld over de ervaren beschikbaarheid en bereikbaarheid. Met andere woorden: wat vinden Groningers er zelf van? De maatwerkvoorzieningen (in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning) krijgen hierbij speciale aandacht.

Ervaringen van Groningse inwoners

Het merendeel van de Groningers geeft aan dat zij de zorg die zij nodig hadden ook daadwerkelijk hebben ontvangen (94%). Van de 6% die niet de benodigde zorg ontvingen, noemt ruim 1 op de 4 als reden dat ze de kosten niet kunnen betalen. Ook onvoldoende bereikbaarheid van de zorg komt sterk naar voren als een belemmering. Als we vragen naar het zorgaanbod in de omgeving ten opzichte van vijf jaar geleden dan komt er een verdeeld beeld naar voren. 20% zegt dat dit het geval is, 27% vindt dat niet. Een opmerkelijk grote groep staat hier ‘neutraal’ (22%) of met ‘geen mening’(31%) tegenover. In de lijn der verwachting wonen de panelleden die aangeven dat het aanbod is verminderd vaak op het platteland.

Ervaren beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Wmo

Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig wonen of het meedoen in de samenleving kunnen een maatwerkvoorziening toegewezen krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Alle gemeenten zijn sinds 2015 verplicht elk jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo te houden. Hieronder geven we de uitkomsten weer van vier van de tien verplichte vragen uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Dit zijn de vragen die een licht werpen op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van Wmo-voorzieningen, zoals ervaren door Wmo-cliënten.
Tussen de gemeenten in Groningen zijn grote verschillen te zien. Vooral in Zuidhorn, Marum, Loppersum en Appingedam hebben veel cliënten positieve ervaringen met de bekendheid en snelheid van werken bij de Wmo toegang. In Veendam ligt het percentage waarvoor dit geldt op beide items 20% lager. Bij de items over de bekendheid met cliëntondersteuning en de aansluiting van de ondersteuning bij de hulpvraag zijn de onderlinge verschillen tussen de gemeenten kleiner.

*Om de gewenste informatie te zien: kies één van de vier vragen en een gemeente. Kies ook een gemeente om mee te vergelijken. De gegevens betreffen de gemeenten van 2018. (Per 01-01-2019 zijn 11 gemeenten van 2018 opgegaan in drie nieuwe gemeenten). Helaas ontbreken de gegevens van Winsum over 2018.

Medewerker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Simone Barends

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Meer inzichten over Wonen en Zorg in Groningen

Zorg

Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Zorg

Dialoog over kwaliteit van leven

Wie gaat het gesprek aan over de wensen van ouderen als het gaat om medische behandelingen en levenseinde? Wat is belangrijk bij het voeren van dergelijke gesprekken? En waarom roept dit vraagstuk vaak uitgesproken reacties op? Tijdens het webinar ‘Dialoog over kwaliteit van leven’ dat Sociaal Planbureau Groningen heeft gehouden op 2 december 2

Zorg

Focus op de zorg voor ouderen: mantelzorgondersteuning

Tijdens een webinar op 18 november 2020 presenteerde Sociaal Planbureau Groningen tien aanbevelingen voor betere ondersteuning van mantelzorgers. De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek naar de wensen en behoeften van mantelzorgers. Ze zijn hard nodig, omdat de druk op de informele zorg steeds groter wordt en niemand wil dat mantelzorgers uitv

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

65-plussers die zelfredzaam en vitaal zijn, hebben doorgaans minder, of pas op een later moment, zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen (SCP, 2017). Dit is belangrijk, want een groeiend aantal senioren dat zorg nodig heeft, betekent ook een grotere vraag naar zorgpersoneel, behandelingen en ondersteuning. In overheidsbeleid wordt daarom inge

Publicaties

Zorg

Feitenblad Vitaal oud worden en de rol van buurt & professionals, 2019

Aardbevingen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Zorg

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen