Aantal en type initiatieven

Op 1 januari 2015 veranderde de wet- en regelgeving voor de langdurige zorg ingrijpend. Hierdoor moeten mensen vaker zelf en met hulp van hun netwerk voorzien in hun behoefte aan ondersteuning en komen minder mensen dan voorheen in aanmerking voor zorg in een instelling. Dit vormt de achtergrond van de toename van het aantal bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning. 

In het kort

  • Sinds 2014 is het aantal initiatieven van Groningers om in eigen dorp of wijk een zorg- of ondersteuningsaanbod te organiseren flink gegroeid. Begin 2017 telden we ruim 50 van dergelijke initiatieven.
  • Op basis van de activiteiten en ambities van de initiatieven onderscheiden we drie typen: (1) initiatieven die zich vooral richten op het organiseren van onderlinge ontmoeting; (2) initiatieven die het bijeenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van informele hulp als belangrijkste taak zien; (3) initiatieven die een alternatief bieden voor (onderdelen van) de reguliere formele zorg.

Op de onderstaande kaart zijn de initiatieven die we begin 2017 konden vinden per postcode weergegeven. Het overzicht beperkt zich tot initiatieven waarbij inwoners zelf aan het roer staan. Initiatieven vanuit professionele instellingen zijn niet vermeld. Eventuele ontbrekende bewonersinitiatieven kunnen worden toegevoegd.

Gemeenten vergeleken

Er zijn relatief veel bewonersinitiatieven in kleinere dorpen. In grotere plaatsen als Hoogezand, Stadskanaal, Winschoten en Leek troffen wij dergelijke initiatieven niet aan. Dit is deels te verklaren vanuit het gegeven dat de formele zorgvoorzieningen meer onder druk staan in de kleinere dorpen. Wat mogelijk ook een factor is, is dat het professionele welzijnswerk in grotere plaatsen vaak initiatiefnemer is van ontmoetingsactiviteiten en van het organiseren van informele hulp. Inwoners zijn dan wel betrokken als vrijwilliger, maar dragen niet de eindverantwoordelijkheid.

gerelateerd

medewerkers