Betaalbaarheid

Betaalbaarheid

De manier waarop zorg wordt gefinancierd is de afgelopen jaren aan grote veranderingen onderhevig geweest. Zowel voor de inwoners van Groningen als de zorgaanbieders zijn de financieringslijnen veranderd. De kosten van zorg zijn dan ook van grote invloed op de zorg die iemand kan aanbieden of ontvangen. Steeds meer mensen maken geen gebruik van zorg omdat ze deze niet kunnen of willen betalen.

Hier vindt u de trends en ontwikkelingen in Groningen op het gebied van de betaalbaarheid van de zorg en ondersteuning.  Ook kunnen we inzicht bieden in hoe inwoners van Groningen de kosten voor de zorg ervaren.

Stijging totale kosten Zorgverzekeringswet in Groningen wijkt niet af van landelijk beeld

In 2017 zijn de kosten vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) in de provincie Groningen ruim 1,54 miljard euro. Per verzekerde komt dit neer op 2.672 euro (landelijk 2.490 euro). Dit is een stijging van ruim 16% ten opzichte van 2014 (landelijk trend is vergelijkbaar). De zorgkosten verschillen behoorlijk per gemeente. De totale kosten per verzekerde vanuit de Zvw zijn het hoogst in Stadskanaal en Oldambt, en het laagst in de gemeente Groningen en Westerkwartier. Tussen deze twee uitersten, Stadskanaal en de gemeente Groningen, zit een verschil van 1.000 euro.

Wanneer je de verschillende kostensoorten bekijkt zijn de verschillen tussen gemeenten zeer diffuus. Over het algemeen zijn de meeste kosten voor rekening van de medische specialistische zorg.
Delfzijl, Appingedam en Oldambt zitten hoog bij de farmaceutische zorg (Groningen samen met Westerkwartier en Het Hogeland onderaan). Pekela staat bovenaan bij de huisartsenzorg (Groningen weer onderaan). Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor kan liggen in het verschil in opleidingsniveau binnen de verschillende gemeenten. In Groningen en Westerkwartier zijn relatief meer hoger opgeleiden dan in bijvoorbeeld Stadskanaal en Oldambt. Uit onderzoek blijkt dat het zorggebruik en de bijbehorende kosten hoger liggen onder laagopgeleiden dan onder hoogopgeleiden (RIVM).

Een op de zeven inwoners van de provincie Groningen vindt zorgkosten een belemmering

De panelleden van het Groninger Panel is gevraagd of zij zorgkosten zien als een belemmering om zorg te gebruiken. Daaruit blijkt dat 14% van de panelleden dit inderdaad vindt. Als we inzoomen op panelleden die daadwerkelijk zorg nodig hadden, stelt 23% dat de zorgkosten een belemmering vormden voor zorggebruik in het afgelopen jaar. Dat is een toename ten opzichte van 2012, toen 18% van de ondervraagden zei minder zorg te gebruiken door te hoge kosten. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet bekend is hoe deze antwoorden zich verhouden tot feitelijk gedrag. Mensen met een lager inkomen en mensen met een hoger opleidingsniveau gebruikten minder zorg vanwege de kosten.

Van de panelleden die afzien van de zorg door kosten, blijkt 1 op de 5 ondervraagden te vermoeden dat hun gezondheid hierdoor verslechtert. 3 op de 5 panelleden weten nog niet of hun gezondheid is verminderd door het afzien van zorg. Uit ander (landelijk) onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een cirkelbeweging waarin het gebruik van minder zorg (door te hoge kosten) kan leiden tot een slechtere gezondheid, en juist ook deze slechtere gezondheid vervolgens leidt tot hogere zorgkosten. Panelleden die geen zorg ontvingen door de zorgkosten, ontvingen vooral geen medicijnen of een behandeling van een medisch specialist in het ziekenhuis. Dat komt overeen met landelijke analyses van Nivel (2015) waaruit ook blijkt dat mensen vooral besparen op geneesmiddelen en niet gebruik maken van een verwijzing.

Medewerker

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Simone Barends

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Marian Feitsma

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Zorg

Dialoog over kwaliteit van leven

Zorg

Focus op de zorg voor ouderen: mantelzorgondersteuning

Zorg

Zelfredzame senioren in Noord-Nederland, nu en in de toekomst

65-plussers die zelfredzaam en vitaal zijn, hebben doorgaans minder, of pas op een later moment, zorg nodig en kunnen langer zelfstandig wonen (SCP, 2017). Dit is belangrijk, want een groeiend aantal senioren dat zorg nodig heeft, betekent ook een grotere vraag naar zorgpersoneel, behandelingen en ondersteuning. In overheidsbeleid wordt daarom inge

Zorg

Hoe goed begrijpen senioren in Noord-Nederland medische informatie?

Senioren die vitaal, positief ingesteld en gezond zijn hebben doorgaans minder zorg nodig, of hebben pas op een later moment in hun leven zorg nodig (SCP, 2017). Niet iedereen beschikt vanzelfsprekend over de ‘gezondheidsvaardigheden’ die nodig zijn om zo vitaal en gezond mogelijk oud te worden. Hoe denken de inwoners in Noord-Nederland zélf o

Corona

Eerste resultaten corona panelonderzoek

De leden van het Groninger panel zijn gevraagd welke impact de coronacrisis op hun leven heeft. We vroegen hen naar de effecten op diverse levensgebieden. Zowel op de kortere termijn als hun verwachting op de langere termijn.  Een crisis is een ernstige verstoring van het normale, alledaagse functioneren van een individu of systeem. Het panelon

Publicaties

Zorg

Feitenblad Vitaal oud worden en de rol van buurt & professionals, 2019

Aardbevingen

Top 5 opgaven in het sociale domein in Groningen

Zorg

Onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten’ Ouderenzorg in Groningen