Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen hebben een relatief groot verzorgingsgebied. Ziekenhuiszorg is daarom niet voor iedereen naast de deur beschikbaar. Naarmate het om meer specialistische behandelingen gaat verwachten inwoners dat ook in mindere mate. Dit alles maakt dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van ziekenhuiszorg een complex vraagstuk is. We gebruiken de afstand tot een ziekenhuis en de gemiddelde wachttijd als indicatoren hiervoor, maar met de kanttekening dat ziekenhuizen door het zeer verschillende zorgaanbod onderling niet goed vergelijkbaar zijn. 

In het kort

  • De gemiddelde wachttijd voor behandelingen in het UMCG is hoger dan in andere Groninger ziekenhuizen. Maar in 2016 is deze aanzienlijk teruggebracht, in vergelijking met 2014 en 2015. In het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja Ziekenhuis kunnen alle patiënten binnen 7 weken terecht voor een behandeling.
  • De afstanden tot ziekenhuizen variëren per wijk. De afstand tot een ziekenhuis is het grootst in de wijken in De Marne.
  • De norm dat de maximale wachttijd voor de polikliniek vier weken mag zijn blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar. In 12% tot 50% van de gevallen overschrijden Groningse ziekenhuizen deze norm.
  • Door de sluiting van de locaties Delfzijl en Winschoten van het Ommelander Ziekenhuis neemt de reisafstand naar het ziekenhuis toe voor veel Groningers uit het noordoosten van de provincie.

Afstand tot ziekenhuizen voor wijken in provincie Groningen

De afstanden tot het ziekenhuis verschillen wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen ziekenhuizen met buitenpolikliniek en ziekenhuizen zonder buitenpolikliniek.  Een buitenpolikliniek is een locatie van een ziekenhuis waar niet bedlegerige patiënten worden behandeld of gecontroleerd. Patiënten worden er niet voor meer dan 24 uur opgenomen en er worden geen grote operaties uitgevoerd. Dit heeft ook invloed op de wachttijden die patiënten kunnen ervaren voor hun behandeling. Vooral voor de regio Bedum en Veendam veranderen de afstanden wanneer de buitenpolikliniek wordt meegenomen.

Verschillende wachttijden in verschillende ziekenhuizen  

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben in 2000 afgesproken wat een redelijke wachttijd is voor niet acute zorg. Binnen 4 weken moeten mensen terecht kunnen bij de polikliniek. Voor behandeling is een maximale wachttijd van 7 weken afgesproken.

Verschillende wachttijden

  • De wachttijd polikliniek betreft de tijd tussen het moment van bellen voor een afspraak en de dag dat de patiënt in de polikliniek terecht kan.
  • De wachttijd behandelingen is de tijd dat een patiënt van de arts een indicatie krijgt voor een behandeling (zoals een operatie of opname) en het tijdstip waarop die behandeling plaatsvindt.

Verschillende ziekenhuizen

  • Bij topklinische zorg gaat het vaak om dure behandelingen, waarbij specifieke apparatuur en deskundigheid nodig is.
  • Topreferente zorg betreft zorg die bedoeld is voor patiënten met zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of te behandelen aandoeningen.
  • Bij basiszorg gaat het om eenvoudige, veel voorkomende en duidelijk afgebakende problemen.

In het UMCG waren de wachttijden voor de polikliniek in 2015 het langst, maar ook in de andere ziekenhuizen werd de norm voor de maximale wachttijd regelmatig overschreden. De grootste verschuiving deed zich voor bij het Refaja ziekenhuis, waar het percentage dat langer dan 4 weken moest wachten in 2015 bijna verdubbelde in vergelijking met 2014 . Ziekenhuizen wijzen erop dat keuzes die patiënten maken een rol spelen bij de wachttijden. Bijvoorbeeld als zij door een specifieke arts geholpen willen worden.

Nog niet alle Groningse ziekenhuizen hebben de gegevens over de gemiddelde wachttijden in 2016 gepubliceerd op het NVZ Kwaliteitsvenster. Uit de al wel gepubliceerde gegevens blijkt dat er bij het UMCG tussen 2015 en 2016 niet veel is veranderd in de gemiddelde wachttijd voor de polikliniek; iets minder mensen (4%-punten) hadden een wachttijd van 1-2 weken en konden binnen 3-4 weken terecht. Bij het Ommelander Ziekenhuis werd de norm voor maximale wachttijd in 2016 minder vaak overschreden (12%), maar liep ook het aandeel korte wachttijd (1-2 weken) terug (van 59% in 2015 naar 47% in 2016).

De norm voor maximale wachttijden werd in 2015 in het Ommelander Ziekenhuis en Refaja Ziekenhuis voor geen enkele behandeling overschreden. Bij het Martini ziekenhuis en het UMCG was dat wel vaak het geval. Hierin speelt mee dat het om heel verschillende ziekenhuizen gaat. In de  topklinische (Martini Ziekenhuis) en topreferente zorg (UMCG) is de complexiteit van de behandelingen vaak groot. In het Ommelander Ziekenhuis en het Refaja Ziekenhuis wordt voornamelijk basiszorg verleend. Overigens blijkt uit cijfers over 2016 dat de wachttijden in het UMCG aanzienlijk zijn verkort. In 2016 kon 38% van de patiënten binnen 4 weken terecht, terwijl bij ‘slechts’ 26% de norm voor maximale wachttijd werd overschreden. In de gemiddelde wachttijden in het Ommelander ziekenhuis deden zich tussen 2015 en 2016 geen grote verschuivingen voor.

Alle bovenstaande cijfers hebben betrekking op gemiddelde wachttijden en gaan over niet acute zorg. De wachttijden per specialisme of behandeling kunnen daarvan afwijken. Ziekenhuizen publiceren per specialisme of behandeling actuele wachttijden op hun website.

gerelateerd

medewerkers