Wonen

Woningen en woontevredenheid in Groningen

Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, hangt onder meer af van de kwaliteit van de woningen en de woonomgeving. De kwaliteit van woningen is bijvoorbeeld af te meten aan de ontwikkeling van de WOZ-waarde, de mate van sloop en nieuwbouw in het gebied en de woontevredenheid. Van belang voor de kwaliteit van de woonomgeving is onder meer eventuele overlast door bijvoorbeeld rommel op straat, door geluid en door stank, stof en vuil. Op deze pagina wordt niet alleen gekeken naar de feitelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen, maar ook naar de ervaringen van inwoners van Groningen.

Woningvoorraad

Groningen telt 279.662 woningen op 1 januari 2019. Het aantal woningen in Groningen is sinds 2012 met 5,4% gegroeid. Groningen kent een iets kleiner aandeel koopwoningen dan gemiddeld in Nederland (55,2% tegen 57,4%). Ongeveer 45% van de woningen in Groningen is geen eigendom, maar wordt gehuurd van een woningcorporatie (29,9%) of een particuliere verhuurder (14,5%). Het aandeel particuliere huurwoningen ligt in de provincie Groningen (14,5%) iets hoger dan in Nederland (12,9%). De gemeenten Groningen en Appingedam hebben het hoogste aandeel huurwoningen ten opzichte van de totale woningvoorraad.

Het bezitten van een koopwoning is in Groningen minder duur dan gemiddeld in Nederland. De gemiddelde WOZ-waarde in Groningen was in 2018 €166.000. Tussen 2011 en 2015 zagen we een daling van de WOZ-waarde van 13,5%. Vanaf 2015 is er op basis van voorlopige cijfers weer een lichte stijging te zien. Al blijft deze in Groningen wat achter ten opzichte van het landelijke beeld.

Sloop en nieuwbouw van woningen

Krimp laat zich op vele manieren meten. Eén van de duidelijkste meetwijzes is de sloop en nieuwbouw van woningen; waar groeit en stijgt de woningvoorraad? Tussen 2011 en 2019 zijn er in de provincie Groningen veel woningen gebouwd en gesloopt. De nieuwbouw concentreert zich vooral in de stad Groningen en naastgelegen gemeenten. Ook in krimpgebieden vindt nieuwbouw plaats. Dit was in de meeste gevallen niet voldoende om het aantal gesloopte woningen te compenseren. Alleen in enkele grote kernen in krimpgebieden zijn er per saldo woningen bijgekomen.

Groningse huurders minder tevreden over specifieke aspecten van woning

Groningers zijn erg tevreden met hun woning. De huidige woning wordt gemiddeld met een rapportcijfer 8,1 gewaardeerd. Wel zijn er duidelijke verschillen tussen leeftijdsgroepen. Jongvolwassenen (18-34 jaar) zijn het minst tevreden met de woning, terwijl ouderen (75 jaar en ouder) gemiddeld het hoogste cijfer geven.

Onder huurders ligt de tevredenheid iets lager: in 2018 waardeerden huurders de woning met een 7,3. Vooral de waardering van de onderhoudsstaat, aantrekkelijkheid en energiezuinigheid van de woning is lager dan bij woningeigenaren. Een gevoel van autonomie kan hierbij een rol spelen. Mensen die een huis kopen kunnen hun ideale huis beter creëren en zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en verduurzamen van de woning. Huurders zijn bij achterstallig onderhoud en verduurzaming veelal afhankelijk van de verhuurder.

Groningers tevreden over woonomgeving

Hoe prettig het is om te wonen in een gebied, hangt onder meer af van de woonomgeving. In termen van een rapportcijfer geeft het Groninger Panel de leefbaarheid in de woonbuurt in 2018 gemiddeld een 7,7. Dit is vergelijkbaar met 2016. De panelleden in Drenthe en Friesland geven een vergelijkbaar cijfer voor de leefbaarheid (7,9 en 7,8). Lees hier meer over de waardering van de leefbaarheid.

Veruit de meeste Groningers zijn tevreden met hun woonomgeving. Ze vinden dat ze in een aantrekkelijke omgeving wonen met voldoende groen. Inwoners van krimpgebieden en mensen met schade aan hun woning als gevolg van gaswinning zijn iets minder tevreden over hun woonomgeving.


Groningse Paradox?

De algemene gedachte is dat tevredenheid met de woonomgeving niet alleen afhankelijk is van gebiedsfactoren, maar ook van persoonlijke factoren, zoals sociaal-economische situatie en gezondheid. Uit verschillende lijstjes blijkt dat in Oost-Groningen de sociaal-economische problematiek zich stapelt. De inwoners zijn lager geschoold, vaker werkloos en zijn minder positief over de eigen gezondheid. Lage inkomens en risico op armoede gaan vaak samen met andere problemen zoals werkloosheid en slechte gezondheid. De verwachting is dan ook dat inwoners in Oost-Groningen minder tevreden zijn met hun woonomgeving. Echter, dit blijkt niet het geval. Ook inwoners in Oost-Groningen waarderen de leefbaarheid van hun woonbuurt hoog, gemiddeld met een 7,5. De provincie als geheel scoort een 7,7.

Aantrekkelijke woonomgeving met veel groen

De buitenvoorzieningen in de woonomgeving, zoals onderhoud van wandel- en fietspaden, het groen en de buitenverlichting, zijn van invloed op de tevredenheid met de woonomgeving (Van Beuningen, 2018). De meeste Groningers vinden dat ze in een aantrekkelijke omgeving wonen met voldoende groen (72%). Ook ander (LINK) onderzoek van Sociaal Planbureau laat zie dat veel inwoners van Groningen het groen en de rust en ruimte in de provincie waarderen. Groningen is dan ook een van de minst bebouwde provincies van Nederland. Negen procent van de totale oppervlakte van Groningen bestaat uit bebouwde ruimte (CBS).

Over het onderhoud van deze buitenvoorzieningen zijn Groningers minder tevreden. Meer dan twee op de tien Groningers was in 2018 ontevreden over het onderhoud van perken en plantsoenen (22%). Ook over het onderhoud van wandel- en fietspaden zijn Groningers kritisch. Een aanzienlijk deel van de Groningers is niet tevreden met het onderhoud van wandel- en fietspaden (25%). Ten opzichte van 2016 is er zelfs een stijging met 6 procentpunten. In krimpgebieden zien we dat inwoners nog iets vaker ontevreden zijn over onderhoud van wandel- en fietspaden (31% is ontevreden).

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

Hans Elshof

onderzoeker - data-analist

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Webinar 1 september: 'Introductie Monitoring Brede Welvaart'

Aardbevingen

Kennisplatform publiceert literatuurstudie: Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners

Leefbaarheid

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld steeds verder van hun werk wonen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit zou voornamelijk komen door het toenemende aantal auto’s en het stijgende aantal tweeverdieners. Kijken we naar de regionale cijfers voor Groningen en Drenthe zien we in de afgelopen jaren een andere trend. In Gro

Leefbaarheid

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

“Groningers voelen zich niet uitgesproken betrokken bij inrichting eigen dorp of buurt en vinden meepraten hierover wél belangrijk.” Hoe werken gemeenten en inwoners samen bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van de leefomgeving? In november 2018 hebben we het Groninger panel over dit onderwerp bevraagd

Leefbaarheid

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

“De belangrijkste oorzaak voor de toename van de inkomensverschillen is dat mensen met een hoger inkomen minder vaak naar krimp- en anticipeerregio’s verhuizen.” De bevolkingsontwikkelingen in Nederland zijn onevenredig verdeeld. Groei vindt vooral plaats in de Randstad en het overige stedelijke gebied in Nederland. In het la

Publicaties

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Gemiddeld zijn mensen in krimpgebieden minder rijk dan in groeiende gebieden. Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van deze inkomensverschillen. De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het vestigingsklimaat in z

Leefbaarheid

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Gemiddeld zijn mensen in krimpgebieden minder rijk dan in groeiende gebieden. Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van deze inkomensverschillen. De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het vestigingsklimaat in z

Leefbaarheid

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen. Uit de evaluatie blijkt dat de programma’s een stevige impuls hebben gegeven aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. >> Download Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen -