Werk en inkomen

Werk en inkomen

Een goed leefbaar Groningen is een provincie waar voldoende werkgelegenheid is die aansluit bij de mogelijkheden van de inwoners. Essentieel voor de leefbaarheid zijn banen, kwantitatief en kwalitatief goed matchend arbeidspotentieel, en een vitale economie. Voor Groningers zelf vormen het hebben van een baan en zekerheid van voldoende inkomen stevige pijlers onder een gelukkig leven.

Cijfers over werk en inkomen weerspiegelen voor een belangrijk deel de economische situatie in Groningen. Dat de coronacrisis van invloed is op de economie en werkgelegenheid van de provincie Groningen is onmiskenbaar, maar cijfers over de gevolgen zijn nog maar deels bekend.

Aantal werkende Groningers neemt af

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 waren er 291.000 Groningers met een baan. Dat zijn er 5.000 minder dan een jaar eerder. Deze afname van het aantal werkenden werd al ingezet voordat de corona-crisis toesloeg. Dat het aantal werkenden vanaf het derde kwartaal afneemt is normaal. In de meeste jaren daarvoor zien we eenzelfde trend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de rol van seizoenswerk in bijvoorbeeld de toeristische sector. Wat wel anders is dan in voorgaande is dat er in het tweede kwartaal van 2020 geen hernieuwde groei was van het aantal banen. Dit zijn waarschijnlijk wel de eerste tekenen van de gevolgen van de corona-crisis.

Aantal uitkeringen voor crisis sterk afgenomen

Het aantal Groningers met een uitkering is sterk afgenomen de afgelopen jaren. Eind 2019 lag het aantal uitkeringen in de provincie op ongeveer 51.000. Dit was begin 2015 nog meer dan 62.000. Gedurende de hele periode (2011-eind 2019) nam het aantal inwoners met een WAO- of WIA-(opvolger WAO) uitkering af. Sinds 2015 zijn er ook steeds minder inwoners met een WW-uitkering en sinds 2017 daalt ook het aantal bijstandsuitkeringen. Het aantal Groningers met een Wajong-uitkering bleef ongeveer gelijk.

Werkloosheid in 2020 licht toegenomen

Het werkloosheidspercentage in Groningen stond aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 op 4,4%. Dat is hoger dan het Nederlands gemiddelde (3,8%) en iets hoger dan in het tweede kwartaal van 2019 (4,1%). De grote vraag is uiteraard hoe de werkloosheid zich in de komende periode gaat ontwikkelen als gevolg van de corona-crisis. Die cijfers zijn nog niet voorhanden. We zien wel een interessante ontwikkeling, waarbij het verschil tussen het werkloosheidspercentage in Groningen Nederland kleiner lijkt te worden.  Het verschil is van 0,6 procentpunt in het tweede kwartaal van 2020 is namelijk het kleinste verschil sinds 2011.

 

Aantal banen toegenomen

In 2019 waren er ruim 290.000 banen in Groningen. Dat is een toename van ongeveer 20.000 banen in vergelijking met 2016. Dat zijn dus ongeveer 5.000 extra banen per jaar. Het aantal banen is door de corona-crisis zeer waarschijnlijk afgenomen. De cijfers hierover zijn nog niet bekend, maar de oplopende werkloosheid is hiervoor een goede graadmeter.

Zorg grootste banensector in Groningen

Bijna één op de vijf banen in Groningen is een baan in de zorg. Groningers werken ook veel in de handel (15%), zakelijke dienstverlening (13,1%), en industrie (9,5%). In vergelijking met Nederland is vooral het aandeel banen in de zorg groot en het aantal banen in de handel en zakelijke dienstverlening wat kleiner. Verder zien we dat er relatief veel banen zijn in het onderwijs, onder andere een gevolg van de aanwezigheid van de universiteit.

Gemiddeld inkomen stijgt, maar verschil met Nederland groeit

Het inkomen in Groningen is de afgelopen jaren toegenomen. Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen (waarbij alle lonen zijn teruggerekend naar een eenpersoonshuishouden) lag in 2018 op 25.300 euro. Dat is bijna 3.000 euro meer dan in 2011. Hiermee volgt het Groningse inkomen de Nederlandse trend.

Het inkomen voor Nederland (29.500 euro) als geheel lag in 2018 wel aanzienlijk hoger dan het Groningse inkomen. Dit verschil is door de jaren heen ook iets groter te worden (3.500 euro in 2011 en 4.200 euro in 2018). De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de lonen van Groningse werknemers minder snel stijgen dan in de rest van Nederland, aangezien net duidelijk is geworden dat de werkloosheid sneller af is genomen dan in de rest van Nederland. Ook verschillen in verhuizingen van mensen met hogere en lagere inkomens hebben invloed. Zie hiervoor onderstaande publicatie.

Medewerker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Jeugd

Webinar ‘Wat vinden kinderen en jongeren?’

Leefbaarheid

Maatschappelijke waarde zichtbaar maken – Waarom en hoe?

Armoede

Handreiking voor beleid en ondersteuning bij generatiearmoede in nieuw feitenblad

Tussen families in generatiearmoede bestaan grote onderlinge verschillen. Beleid en ondersteuning zouden daar meer rekening mee moeten houden. Dit is de gedachte achter en in het nieuwe feitenblad van Sociaal Planbureau Groningen, Trendbureau Drenthe en Rijksuniversiteit Groningen (RUG). In het feitenblad illustreren zeven families Lukkien deze ged

Zorg

Nieuwe Zorgkaart Groningen vergroot zicht op het Groninger zorglandschap

Goede bereikbare en beschikbare zorg is van groot belang voor de  inwoners van Groningen. Om meer zicht te bieden op het zorglandschap ontwikkelde Sociaal Planbureau Groningen, in opdracht van de provincie Groningen, de Zorgkaart Groningen. De Zorgkaart Groningen bundelt voor het eerst op één plek informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarhe

Aardbevingen

Groningen staat voor urgente en grote opgaven

Op de gebieden economie, werken en leren, leefbaarheid, natuur en klimaat doet de provincie Groningen het minder goed dan het landelijk gemiddelde. De meeste gemeenten in het aardbevingsgebied scoren hierop vaak minder goed dan vergelijkbare gemeenten. Dit blijkt uit een nulmeting die Nationaal Programma Groningen heeft laten uitvoeren. Op al deze

Publicaties

Armoede

Feitenblad Diversiteit in generatiearmoede

Aardbevingen

Nulmeting Structurele monitoring Nationaal Programma Groningen

Corona

Bijna niets meer vanzelfsprekend; gevolgen coronacrisis voor het leven in provincie Groningen