Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

Terug

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

Geschreven op 13 februari 2020

“Groningers voelen zich niet uitgesproken betrokken bij inrichting eigen dorp of buurt en vinden meepraten hierover wél belangrijk.”

Hoe werken gemeenten en inwoners samen bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van de leefomgeving? In november 2018 hebben we het Groninger panel over dit onderwerp bevraagd. In hoeverre voelen Groningers zich betrokken bij de inrichting van hun directe woonomgeving en bij de gemeente? Spelen gemeenten voldoende in op de vragen en behoeften van inwoners? Willen Groningers (in de toekomst) direct invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen in hun dorp of wijk?

We hebben twee publicaties geschreven over de resultaten. Deze publicatie gaat over de invloed die Groningers denken te kunnen uitoefenen op de inrichting van hun woonomgeving, het vertrouwen dat zij hebben in de politiek en het vergroten van draagvlak voor plannen van de gemeente.

Een eerste publicatie Ervaren betrokkenheid bij de leefomgeving gaat over de mate waarin Groningers zich betrokken voelen en betrokken (willen) worden bij planvorming voor hun dorp of wijk.

Groningers hebben naar eigen zeggen beperkte invloed op inrichting eigen woonomgeving

De meerderheid van alle gevraagde Groningers vindt het (zeer) belangrijk om inspraak en zeggenschap te hebben bij plannen voor hun dorp of wijk (zie eerste publicatie Ervaren betrokkenheid bij de leefomgeving. Op de vraag of ze voldoende invloed uit kunnen oefenen op hun leefomgeving, antwoordt ongeveer één op de zes Groningers hierop positief. Vier op de tien Groningers (41%) vinden dat zij onvoldoende invloed uit kunnen oefenen. Een bijna een even grote groep (43%) heeft daar geen mening over. In 2017 ervoeren meer Groningers dat zij voldoende invloed konden uitoefenen dan een jaar later. We zien echter ook dat de verwachtingen en wensen over de rol die zij kunnen vervullen bij de inrichting van hun dorp of wijk is toegenomen.

Vertrouwen in buurtgenoten, veel minder in de gemeentelijke politiek

Slechts 4% van de gevraagde Groningers geeft aan de mensen die in zijn of haar buurt wonen niet te vertrouwen. Echter, als het gaat om vertrouwen in de gemeentelijke politiek is dat vertrouwen minder groot. Ongeveer een op de vijf Groningers (19%) heeft (helemaal) geen vertrouwen in de gemeente en de gemeenteraad. 8% heeft geen vertrouwen in hun dorpsbelangen/wijkraad. 30% is ervan overtuigd geen enkele invloed te hebben op de gemeentelijke politiek. Opvallend is dat actief betrokken inwoners vaker aangeven geen vertrouwen te hebben in hun gemeente en gemeenteraad.

Meer weten over dit onderwerp?

Vraag je je wel eens af “Hoe democratisch is het hier eigenlijk?” Kom naar onze* CMO STAMM Academies over Nieuwe Democratie:

*Sociaal Planbureau Groningen is onderdeel van CMO STAMM

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers