Verkenning jeugdpanel provincie Groningen

Terug

Verkenning jeugdpanel provincie Groningen

Geschreven op 14 december 2021

“We betrekken kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus of regio’s bij maatschappelijke vraagstukken. En geven ze de mogelijkheid om hun stem te laten horen bij maatschappelijke vraagstukken waar ze graag betrokken bij willen zijn.”

Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties worstelen met het concreet vormgeven van jeugdparticipatie in de provincie Groningen. Jeugdparticipatie is het actief meedoen en meebeslissen van kinderen en jongeren bij beleid, bij voorzieningen waar ze zelf gebruik van maken en bij activiteiten voor anderen in de samenleving (NJI, 2021) en is een internationaal vastgelegd recht voor kinderen en jongeren. Om gemeenten en maatschappelijke organisaties te helpen bij het vormgeven van jeugdparticipatie verkent Sociaal Planbureau Groningen momenteel de mogelijkheden van een jeugdpanel. 

Dit jeugdpanel gaat veel verder dan het alleen bevragen van kinderen en jongeren. Sociaal Planbureau Groningen wil hun stem echt horen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Hoe kijken zij tegen bepaalde maatschappelijke vraagstukken aan? Wat zijn hun oplossingen? En hoe kan hun stem meewegen als er beslissingen worden genomen? Het uitgangspunt is dan ook coproductie en meebeslissen waar dat mogelijk is.

Verschillende leeftijden, opleidingsniveau en regio

Het jeugdpanel bestaat uit een aantal scholen in de provincie Groningen die bereid zijn om ruimte te bieden voor uitvragen onder leerlingen en verdiepende gesprekken in specifieke klassen. Het idee is om een aantal keer per jaar thema’s op te halen bij scholen. Deze thema’s vormen de basis voor een vragenlijst die breed op de school wordt uitgezet. Nadat leerlingen deze hebben ingevuld, volgen er gesprekken over de uitkomsten in twee klassen en waar nodig kan dan een verdiepend onderzoek gehouden worden. Op deze manier is Sociaal Planbureau Groningen in staat om kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus of regio’s te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Nog belangrijker, kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om hun stem te laten horen bij maatschappelijke vraagstukken waar ze zelf graag betrokken bij willen zijn. De uitkomsten nemen we mee richting gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ze zijn een stimulans voor meer interactie tussen vertegenwoordigers van gemeenten en organisaties met kinderen en jongeren. Waar nodig organiseren we deze interactie. De onderzoekers van Sociaal Planbureau Groningen en de adviseurs van CMO STAMM werken nauw samen in de aanpak.

Stand van zaken jeugdpanel

In totaal wil Sociaal Planbureau Groningen acht scholen in de aanpak betrekken en op dit moment zijn de gesprekken volop gaande. Aan enthousiasme geen gebrek. Op één school kan er zelfs binnenkort al worden gestart met het jeugdpanel. Sociaal Planbureau Groningen vraagt geen persoonsgegevens uit onder de leerlingen.

Voor lokale overheden en maatschappelijke organisaties vormt het jeugdpanel een manier om beleid te verbeteren, te legitimeren en om beter vraaggericht te werken. Voor de samenleving is het jeugdpanel belangrijk, omdat het vorm geeft aan democratisch burgerschap van de jeugd. Voor de kinderen en jongeren is het een laagdrempelige manier om hun stem mee te kunnen laten wegen wanneer het er ook echt toe doet.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers