Veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving in Groningen

Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. In Groningen hebben de aardbevingen grote invloed op de veiligheid en veiligheidsbeleving van Groningers.

Om een beeld te geven van de veiligheid in Groningen, wordt op deze pagina zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid weergegeven. De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu werkelijk?

Daling geregistreerde criminaliteit

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. De geregistreerde criminaliteit daalt al jaren. In 2010 werden in Groningen nog 66 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd, in 2018 daalde dit aantal tot 41 misdrijven per 1.000 inwoners. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven.

Het aantal misdrijven ligt in Groningen net iets lager dan het landelijk gemiddelde (46 geregistreerde delicten per 1.000 inwoners). De stad Groningen had in 2018 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners, gevolgd door Oldambt, Westerwolde en Delfzijl. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om vermogensdelicten.

Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte doet of als het incident nooit aan het licht komt.

(On)veiligheidsbeleving al jaren vrij stabiel

De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als het gaat om veiligheid. Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich niet veilig voelen. Aspecten die een rol kunnen spelen bij de (on)veiligheidsbeleving zijn onder andere de ervaren kwetsbaarheid, het gevoel ‘erbij te horen’ en de sociale samenhang in de buurt.

 

De meeste Groningers voelen zich veilig. Bijna één op de zes mensen voelt zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig (15,8%). Deze veiligheidsgevoelens onder Groningers schommelen licht tussen 2012 en 2018. Na een piek in 2015 van 18,3%, is het onveiligheidsgevoel in 2018 weer gestabiliseerd tot rond de 16%. Het is zeer waarschijnlijk dat de gevolgen van de gaswinning in Groningen van invloed zijn op de (on)veiligheidsbeleving van Groningers.

Gevolgen aardbevingen van grote invloed op veiligheidsbeleving

De afgelopen jaren is de provincie Groningen getroffen door kleine en grotere aardschokken als gevolg van gaswinning.  De aardbevingen nemen een prominente plaats in, in het leven van de bewoners in het gebied. Elke dag worden inwoners met de gevolgen van de bodembewegingen geconfronteerd en dit heeft logischerwijs ook invloed op de veiligheidsgevoelens van Groningers.

Door de aardbevingen voelt men zich veel minder veilig. Bewoners zijn onzeker of hun huis nog veilig is. Er is ook sprake van economische onveiligheid. Mensen zijn bezorgd over de financiële consequenties van de terugkerende schade aan huizen.

Sociaal Planbureau werkt samen met Gronings Perspectief in onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Gronings Perspectief onderzoekt de gezondheid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten. Gronings Perspectief is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Webinar 1 september: 'Introductie Monitoring Brede Welvaart'

Aardbevingen

Kennisplatform publiceert literatuurstudie: Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners

Leefbaarheid

Reisafstand woon-werkverkeer in Groningen fors afgenomen

Het blijkt dat Nederlanders gemiddeld steeds verder van hun werk wonen, aldus Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dit zou voornamelijk komen door het toenemende aantal auto’s en het stijgende aantal tweeverdieners. Kijken we naar de regionale cijfers voor Groningen en Drenthe zien we in de afgelopen jaren een andere trend. In Gro

Leefbaarheid

Vinden Groningers dat zij voldoende invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van hun woonomgeving?

“Groningers voelen zich niet uitgesproken betrokken bij inrichting eigen dorp of buurt en vinden meepraten hierover wél belangrijk.” Hoe werken gemeenten en inwoners samen bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen ter verbetering van de leefomgeving? In november 2018 hebben we het Groninger panel over dit onderwerp bevraagd

Leefbaarheid

Is er sprake van groeiende inkomensverschillen tussen gebieden in het Noorden?

“De belangrijkste oorzaak voor de toename van de inkomensverschillen is dat mensen met een hoger inkomen minder vaak naar krimp- en anticipeerregio’s verhuizen.” De bevolkingsontwikkelingen in Nederland zijn onevenredig verdeeld. Groei vindt vooral plaats in de Randstad en het overige stedelijke gebied in Nederland. In het la

Publicaties

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Gemiddeld zijn mensen in krimpgebieden minder rijk dan in groeiende gebieden. Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van deze inkomensverschillen. De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het vestigingsklimaat in z

Leefbaarheid

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Gemiddeld zijn mensen in krimpgebieden minder rijk dan in groeiende gebieden. Verhuizingen van mensen met verschillende inkomens dragen mogelijk bij het aan het groter worden van deze inkomensverschillen. De uitkomsten uit ons onderzoek geven voeding aan de toekomstige keuzes ten aanzien van woningbouw en investeringen in het vestigingsklimaat in z

Leefbaarheid

Tussenevaluatie mid 2018 Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen. Uit de evaluatie blijkt dat de programma’s een stevige impuls hebben gegeven aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. >> Download Leefbaarheidsprogramma NCG op hoofdlijnen -