Veiligheid

Veiligheid en veiligheidsbeleving in Groningen

Veiligheid is essentieel voor een leefbare omgeving. Een sterker veiligheidsgevoel zorgt voor meer woongenot en een prettigere leefomgeving. In Groningen hebben de aardbevingen grote invloed op de veiligheid en veiligheidsbeleving van Groningers.

Om een beeld te geven van de veiligheid in Groningen, wordt op deze pagina zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid weergegeven. De objectieve veiligheid gaat over wat zich daadwerkelijk afspeelt aan criminaliteit en overlast. De subjectieve veiligheid geeft aan hoe mensen de veiligheid beleven: hoe veilig of onveilig voelen zij zich nu werkelijk?

Daling geregistreerde criminaliteit

Politieregistraties zijn de meest gebruikte cijfers om inzicht te krijgen in de omvang en ontwikkeling van de criminaliteit. De geregistreerde criminaliteit daalt al jaren. In 2010 werden in Groningen nog 66 misdrijven per 1.000 inwoners geregistreerd, in 2018 daalde dit aantal tot 41 misdrijven per 1.000 inwoners. Deze daling is terug te vinden onder vrijwel alle typen misdrijven.

Het aantal misdrijven ligt in Groningen net iets lager dan het landelijk gemiddelde (46 geregistreerde delicten per 1.000 inwoners). De stad Groningen had in 2018 het hoogste aantal misdrijven per 1.000 inwoners, gevolgd door Oldambt, Westerwolde en Delfzijl. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om vermogensdelicten.

Een daling van de geregistreerde criminaliteit wil niet per se zeggen dat er minder criminaliteit voorkomt. Veel delicten komen niet in de politieregistraties terecht, bijvoorbeeld als het slachtoffer geen aangifte doet of als het incident nooit aan het licht komt.

(On)veiligheidsbeleving al jaren vrij stabiel

De geregistreerde veiligheidscijfers vertellen niet het hele verhaal als het gaat om veiligheid. Bij een gelijk criminaliteitsniveau kan de een zich wel en de ander zich niet veilig voelen. Aspecten die een rol kunnen spelen bij de (on)veiligheidsbeleving zijn onder andere de ervaren kwetsbaarheid, het gevoel ‘erbij te horen’ en de sociale samenhang in de buurt.

 

De meeste Groningers voelen zich veilig. Bijna één op de zes mensen voelt zich in de eigen woonbuurt wel eens onveilig (15,8%). Deze veiligheidsgevoelens onder Groningers schommelen licht tussen 2012 en 2018. Na een piek in 2015 van 18,3%, is het onveiligheidsgevoel in 2018 weer gestabiliseerd tot rond de 16%. Het is zeer waarschijnlijk dat de gevolgen van de gaswinning in Groningen van invloed zijn op de (on)veiligheidsbeleving van Groningers.

Gevolgen aardbevingen van grote invloed op veiligheidsbeleving

De afgelopen jaren is de provincie Groningen getroffen door kleine en grotere aardschokken als gevolg van gaswinning.  De aardbevingen nemen een prominente plaats in, in het leven van de bewoners in het gebied. Elke dag worden inwoners met de gevolgen van de bodembewegingen geconfronteerd en dit heeft logischerwijs ook invloed op de veiligheidsgevoelens van Groningers.

Door de aardbevingen voelt men zich veel minder veilig. Bewoners zijn onzeker of hun huis nog veilig is. Er is ook sprake van economische onveiligheid. Mensen zijn bezorgd over de financiële consequenties van de terugkerende schade aan huizen.

Sociaal Planbureau werkt samen met Gronings Perspectief in onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Gronings Perspectief onderzoekt de gezondheid, veiligheidsgevoelens en toekomstperspectief van inwoners van alle Groninger gemeenten. Gronings Perspectief is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen, GGD Groningen en Sociaal Planbureau Groningen.

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Regionale Monitor Brede Welvaart beschikbaar voor elke Groningse gemeente

Leefbaarheid

Onderzoek naar dorpshuizen van de gemeente Het Hogeland

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Groningen, Friesland en Drenthe

Half oktober 2020 ontvangen 15.000 inwoners in Noord-Nederland een vragenlijst over hoe zij de leefbaarheid in hun dorp of wijk ervaren. De vragenlijst wordt voorgelegd aan de burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe. De uitkomsten van het onderzoek helpen beleidsmakers van provincies en gemeenten om beter in te kunnen spelen op de behoeften

Jeugd

Meeste jongeren blijven wonen in hun Groningse regio

"De jeugd trekt weg en komt niet terug". Het is al jaren een veelgehoorde kreet op het Groningse platteland. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is het maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven namelijk op het pl

Leefbaarheid

Webinar 1 september: 'Introductie Monitoring Brede Welvaart'

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven wij een comp

Publicaties

Leefbaarheid

Meer bouwen in Oost-Groningen, vooral voor eenpersoonshuishoudens // DvhN

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Leefbaarheid

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland