Eerste cijfers Sport en Bewegen in Groningen

Terug

Eerste cijfers Sport en Bewegen in Groningen

Geschreven op 21 maart 2022

“Veel senioren zijn vitaal, maar er komen door de vergrijzing ook steeds meer kwetsbare ouderen bij. Sport en bewegen is voor deze senioren ook van belang in het kader van positieve gezondheid en preventie.”

Sport en Bewegen staat hoog op de politieke agenda in Groningen en in de landelijke politiek. De samenleving is sterk in ontwikkeling en dit raakt natuurlijk ook de sport in Groningen. Vergrijzing, ontgroening, verstedelijking, technologische ontwikkelingen, digitalisering, globalisering en klimaatvraagstukken beïnvloeden hoe er naar sport gekeken wordt en hoe mensen sport willen beoefenen en beleven. Omgekeerd kan de sport ook een positieve bijdrage leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken waar in de snel veranderende samenleving tegenaan gelopen wordt.

Sport in Groningen heeft te maken met allerlei uitdagingen. Hoe zorgen we voor een veilige en positieve sportcultuur? Zijn sportaccommodaties, bijvoorbeeld in krimpgebieden, nog wel rendabel te houden? Hoe gaan we om met anders georganiseerde sport? Zijn onze verenigingen nog wel vitaal genoeg? Sport kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan preventieve gezondheid, sociale inclusie, leefbaarheid in wijken, economische ontwikkeling. Hoe kan het beleid, maar ook de betrokken professionals en vrijwilligers, voldoende voorbereid zijn op deze complexe uitdagingen en de sport in Groningen toekomstbestendig maken?

Sport en beweegdeelname

Door de veranderingen in het sportlandschap is het belangrijk om inzichtelijk te maken wat sport en bewegen doet. Daarom kreeg het Sociaal Planbureau Groningen de opdracht om het provinciaal sportbeleid en het provinciaal beweegakkoord te monitoren en te evalueren. Dit doen we in afstemming met het Huis voor de Sport (als coördinator van het provinciaal beweegakkoord) en de Provincie Groningen (als opdrachtgever). Voor deze opdracht bundelen we de beschikbare data over sporten en bewegen in Groningen. Deze data worden gepresenteerd op de website van het Sociaal Planbureau Groningen. Om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen, wordt er aan het einde van het jaar ook een paneluitvraag over sport en bewegen gedaan onder inwoners van Groningen. In dit nieuwsbericht geven we een eerste doorkijk in de cijfers die onlangs zijn verschenen over sport- en beweegdeelname in Groningen. Dit bestaat uit het percentage personen dat wekelijks sport.

Wekelijkse sporters

De indicator 'Wekelijkse sporters' brengt in kaart wat het percentage van personen van 18 jaar of ouder is dat minimaal 1 keer per week sport. Deze indicator is onderdeel van de Gezondheidsmonitor van de GGD die om de vier jaar wordt herhaald. De onlangs verschenen cijfers gaan over het jaar 2020.  We maken hierbij onderscheid in twee leeftijdsgroepen: 18 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder.

18 tot 65 jaar

In Nederland is het percentage dat minimaal 1 keer per week sport 56% (figuur 1). In de provincie Groningen ligt dit percentage op 52%. De gemeente Groningen (61%) scoort boven de Nederlandse percentagescore.

Figuur 1. Wekelijkse sporters per gemeente, 18 tot 65 jaar

65 jaar of ouder

In Groningen hebben we ook te maken met vergrijzing. Dit houdt in dat we in Groningen steeds ouder worden en dat er meer senioren bij komen. Veel senioren zijn vitaal, maar er komen door de vergrijzing ook steeds meer kwetsbare ouderen bij. Sport en bewegen is voor deze senioren ook van belang in het kader van positieve gezondheid en preventie. Hoe staat het met de sportdeelname van 65-plussers in Groningen?

In Nederland is het percentage 65-plussers dat minimaal 1 keer per week sport 34% (figuur 2). In de provincie Groningen ligt dit percentage op 28%. Alle Groningse gemeenten scoren hiermee net onder het landelijk gemiddelde.

Figuur 2. Wekelijkse sporters per gemeente, 65 jaar en ouder

Trends 2012 – 2020

Hoe staat het met sport en bewegen in de Groningse gemeenten bezien over de tijd? Deze informatie is binnenkort ook te bekijken per gemeente. Als voorbeeld is in figuur 3 voor de gemeente Groningen het percentage wekelijkse sporters over de tijd uitgezet tegen de provinciale en landelijke cijfers.

Figuur 3. Wekelijkse sporters per gemeente, trends 2012-2020, alle leeftijden.

Binnenkort te verwachten resultaten

De cijfers in dit nieuwsbericht geven een kleine doorkijk in het sport- en beweeglandschap in de provincie Groningen. In het online dashboard over sport en bewegen komen binnenkort meer trends en ontwikkelingen samen.

  • In het voorjaar van 2022 wordt een online dashboard over sport en bewegen in Groningen gepubliceerd op de website van Sociaal Planbureau Groningen, ter ondersteuning van het provinciaal sportbeleid en het provinciaal beweegakkoord. Hier worden resultaten op gemeente- en wijkniveau gepresenteerd.
  • Aan het einde van het jaar wordt een paneluitvraag gedaan onder inwoners van Groningen over sport en bewegen.
  • Het ontwikkelen van een regionale Sportmonitor Groningen wordt ook verkend met onze netwerkpartners. Hierin geven we bijzondere aandacht aan de inzet van buurtsportcoaches en de vitaliteit van sportverenigingen.

Voor meer informatie over sport en bewegen, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de websites van het Sociaal Planbureau en Huis voor de Sport.

3 logo's

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers