Sport- en beweegdeelname in Groningen: Inzichten en trends voor een gezonde samenleving

Terug

Sport- en beweegdeelname in Groningen: Inzichten en trends voor een gezonde samenleving

Geschreven op 14 juli 2023

“In 2022 sportte bijna 51 procent van de Groningers minimaal 1 keer per week.”

Sport en bewegen dragen bij aan de (positieve) gezondheid van mensen. De komende jaren ligt er zowel beleidsmatig als strategisch een sterke focus op sport en bewegen. Dit blijkt ook uit het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’, waarin gesproken wordt over een Groningse samenleving waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om te sporten en bewegen, op een plezierige manier en op eigen tempo. Hoeveel procent van de inwoners van de Groninger gemeenten sporten minimaal één keer per week en hoe verhoudt zich dat tot de andere Groninger gemeenten en het landelijk gemiddelde?

Om inzichtelijk te maken wat sport en bewegen doet, kreeg Sociaal Planbureau Groningen in 2021 de opdracht om het provinciaal sportbeleid en het provinciaal beweegakkoord te monitoren en te evalueren. Dit doen we in afstemming met het Huis voor de Sport (als coördinator van het provinciaal beweegakkoord) en de Provincie Groningen (als opdrachtgever). Voor deze opdracht bundelen we de beschikbare data over sporten en bewegen in Groningen. In dit nieuwsbericht geven we een doorkijk in cijfers over sport- en beweegdeelname, die in juni 2023 zijn verschenen. Onderaan dit bericht staat ook de link naar het volledige dashboard van de Sportmonitor Groningen.

Wekelijkse sporters

De indicator 'Wekelijkse sporters' brengt in kaart wat het percentage van personen van 18 jaar of ouder is dat minimaal 1 keer per week sport. Deze indicator is onderdeel van de Gezondheidsmonitor van de GGD, die normaal om de vier jaar wordt herhaald. In het najaar van 2022 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Hieronder worden de resultaten van deze extra meting beschreven.

Wekelijkse sporters in 2022

In de onderstaande figuur wordt per Groningse gemeente, de provincie Groningen en Nederland het percentage personen dat minimaal 1 keer per week sport weergegeven. Naast het totale percentage kan er onderscheid gemaakt worden in twee leeftijdsgroepen: 18 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder.

Wanneer we kijken naar het totale percentage personen dat minimaal 1 keer per week sport, dan valt op dat de gemeente Groningen de enige gemeente is die boven zowel het provinciaal als het landelijk gemiddelde scoort. De gemeenten in Oost-Groningen scoren het laagst, met als positieve uitschieter de gemeente Oldambt. Bijna 44 procent van de inwoners van deze gemeente sport minimaal 1 keer per week en hiermee komt Oldambt op een vierde plek van alle Groningse gemeenten.

De gemeente Groningen is ook de enige gemeente die boven het provinciaal en landelijk gemiddelde scoort als we kijken naar het aantal personen van 18 tot 65 jaar dat minimaal 1 keer per week sport. De verdeling van gemeenten is nagenoeg gelijk aan de verdeling wat betreft het totale percentage wekelijkse sporters, ook als het gaat om 18- tot 65-jarigen die wekelijks sporten scoren de gemeenten gelegen in Oost-Groningen relatief laag.

Als laatste kan er in onderstaande figuur ook een verdeling worden gemaakt op basis van wekelijkse sporters van 65 jaar en ouder. De gemeente Groningen is de enige gemeente die boven het landelijk gemiddelde scoort. Opvallend is dat in de gemeente Veendam relatief veel 65-plussers zijn die wekelijks sporten. In deze gemeente sport 37 procent van de 65-plussers minimaal 1 keer per week en hiermee scoort de gemeente boven het provinciaal gemiddelde.

Figuur 1

Trends 2012-2022

Naast het percentage wekelijkse sporters in 2022 kan er ook gekeken worden naar het percentage wekelijkse sporters over de periode 2012-2022. Vanwege gemeentelijke herindelingen in deze periode is het momenteel enkel mogelijk om te kijken naar het percentage wekelijkse sporters in de gehele provincie Groningen. Dit kan afgezet worden tegen de landelijke cijfers.

Uit onderstaande figuur valt op te maken dat de provincie Groningen in de gehele periode onder het landelijk gemiddelde scoort. Van 2012 tot 2020 is een daling zichtbaar, echter is het totale percentage personen dat minimaal 1 keer per week sport in de periode van 2020 tot 2022 toegenomen met bijna 5 procent in de provincie Groningen. In 2022 sportte bijna 51 procent van de Groningers minimaal 1 keer per week. Wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen specifieke leeftijdsgroepen is eenzelfde trend zichtbaar.

Figuur 2

Dashboard

Door op het icoon te klikken ga je naar het dashboard over sport- en beweeggedrag. Hierin staan de cijfers tot en met 2022, maar ook de trends per gemeente, vergelijkingen tussen Groningse gemeenten en vergelijkingen met referentiegemeenten. In het dashboard vind je ook de onderzoeksverantwoording.

Meer informatie

De cijfers in dit nieuwsbericht geven een kleine doorkijk in het sport- en beweeglandschap in de provincie Groningen.

Voor meer informatie over sport en bewegen, volg het nieuws en de ontwikkelingen via de websites van het Sociaal Planbureau en Huis voor de Sport.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers