Thema: Wonen en leven met aardbevingen

Rapport Op naar Het Hogeland 2017

De gegevens in deze rapportage bieden niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken en trends binnen de mogelijke gemeente ‘Het Hogeland’, maar kunnen ook als basis dienen voor een structurele monitoring van de toekomstige ontwikkelingen in de nieuwe gemeente. De rapportage is daarom ook te lezen als een mogelijke nulmeting van de relevante en kenmerkende aspecten van de gemeente ‘Het Hogeland’. Rapport Op naar Het Hogeland 2017 Meer informatie: Femke de...

Lees verder

Rapport Groninger Panel over nieuw schadeprotocol 2017

De nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt momenteel, in afstemming met bestuurlijke en maatschappelijke stuurgroepen zoals het Rijk, de provincie Groningen, gemeenten, de Groninger Bodem Beweging (GGB) en het Gasberaad, aan een nieuwe schadeprotocol. Het nieuwe schadeprotocol gaat naar verwachting in op 1 juli en geldt voor schademeldingen na 31 maart 2017. Dit onderzoek, afgenomen onder het Groninger Panel in mei 2017, laat zien welke aspecten inwoners van de provincie Groningen belangrijk achten voor het nieuwe schadeprotocol. In totaal hebben 2.471 respondenten (53%) de vragenlijst ingevuld. Op basis van de uitkomsten zijn er een aantal concrete punten die aandacht verdienen. Rapport Groninger...

Lees verder

Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Wat zijn de actuele en geprognotiseerde gevolgen van de aardbevingen voor de karakteristieken van de woningmarkt/het woondomein in het Groninger aardbevingsgebied en dan in het bijzonder voor: Het keuzegedrag van woonconsumenten; met aandacht voor ontwikkelingen op de (koop)woningmarkt, migratiestromen, de verhuisgeneigdheid uit het gebied en de (eventueel te verwachten) differentiatie van de gevolgen binnen het bevingsgebied; De ‘aanpalende percelen’ woonbeleving, leefbaarheid en gepercipieerde kwaliteit van de leefomgeving; De waardeontwikkeling en verkoopbaarheid van onroerend goed gesegmenteerd naar locatiekenmerken. Rapport Woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen 2016 Meer informatie: Femke de...

Lees verder

Rapport Wonen en leven met aardbevingen 2016

In opdracht van de Dialoogtafel Groningen heeft een grootschalig woningmarktonderzoek plaatsgevonden in het aardbevingsgebied Groningen. Dit is uitgevoerd door onderzoeksbureau OTB (TU Delft) in samenwerking met CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen. In dit onderzoek wordt naast veel objectieve gegevens de woonbeleving en de impact van de aardbevingen bij burgers nagegaan. Dat gebeurt op twee verschillende manieren. Ten eerste via een burgerpeiling door middel van een vragenlijst en ten tweede via verdiepende gesprekken. CMO STAMM en Sociaal Planbureau Groningen hebben, naast de uitvoering van de burgerpeiling, zorg gedragen voor deze verdiepende gesprekken. Het onderzoek vindt plaats in 9 gemeenten die ten tijde van het onderzoek...

Lees verder

Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Verhuisgeneigdheid Groningers 2016

Uit landelijk onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met een verhuiswens de laatste jaren is toegenomen (WoOn, 2015). Vooral het aantal huishoudens dat misschien wil verhuizen is  gestegen. Hoe zit het met de verhuisgeneigdheid onder Groningers? Wat zijn voor hen de belangrijkste redenen om te willen verhuizen? En in welke mate spelen de gevolgen van de bevolkingskrimp en aardbevingen een duidelijke rol in de verhuiswens van burgers? Bijna 2.000 leden van het Groninger Panel hebben in april 2016 hun mening hierover gegeven. Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Verhuisgeneigdheid Groningers...

Lees verder

Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Toekomst van uw dorp 2016

Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk? Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk. Welke invloed heeft dit op de toekomstperceptie van inwoners? Dit feitenblad laat zien hoe Groningers de toekomst van hun eigen buurt of dorp zien en wat voor Groningers de belangrijkste aspecten zijn voor het herstellen en leefbaar houden van de eigen woonomgeving. In totaal hebben bijna 2.000 panelleden verspreid over de provincie Groningen hun mening hierover gegeven. Paneluitvraag Leefbaarheidsmonitor – Toekomst van uw dorp...

Lees verder

Paneluitvraag Aardbevingen en leefbaarheid; naast misere ook kansen 2016

De afgelopen jaren is de provincie Groningen getroffen door kleine en grotere aardschokken als gevolg van gaswinning. De aardbevingen spelen een belangrijke rol in het leven van de bewoners van het gebied. Elke dag worden inwoners met de gevolgen van de aardbevingen geconfronteerd en de problemen lijken zich op te stapelen. Toch laten Groningers zich niet uit het veld slaan; ze zijn overwegend positief over de leefbaarheid, al vertoont deze wel een dalende trend. Bewoners zijn bereid mee te denken over kansen voor het versterken van de leefbaarheid. Sociaal Planbureau Groningen heeft in de afgelopen periode een aantal onderzoeken verricht naar de beleving van de...

Lees verder

Feitenblad Monitor Eemsdelta – Toelichting werkwijze 2015

In juni 2015 is onder 19.000 mensen woonachtig in 9 gemeenten van het aardbevingsgebied Groningen een vragenlijst uitgezet. Dit is gedaan in samenwerking tussen Sociaal Planbureau Groningen, CMO STAMM en het onderzoeksbureau OTB (TU Delft). Het onderzoek maakt allereerst deel uit van een breder onderzoeksproject naar de gevolgen van de aardbevingen voor de Groningse woningmarkt. Dit is in opdracht van de Dialoogtafel Groningen. Ten tweede, maakt het onderzoek onderdeel uit van de Monitor Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta. Dit is in opdracht van de Stuurgroep Wonen en Voorzieningen Eemsdelta. Feitenblad Monitor Eemsdelta – Toelichting werkwijze 2015 Meer informatie: Femke de...

Lees verder

Feitenblad Monitor Eemsdelta – Leefbaarheid en woonomgeving 2015

In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid. Naast de toenemende ontgroening en vergrijzing, de bevolkingsdaling en de beperkte werkgelegenheid gaat het bijvoorbeeld om de aardbevingen door gaswinningen. Leefbaarheid is een breed en veelomvattend begrip. Wij omschrijven het als de mate waarin de omgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. In deze factsheet gaan we in op de ervaren leefbaarheid in de Eemsdelta, ofwel het oordeel van de bewoners zelf over de leefbaarheid. Feitenblad Monitor Eemsdelta Meer informatie: Femke de...

Lees verder

Paneluitvraag Aardbevingen – Invloed op woongenot 2014

Welke invloed hebben de aardbevingen in Noord-Oost Groningen op het woongenot? Hoe schat men de kans in dat de eigen woonplaats getroffen kan worden? Onderzoek onder ruim 1.100 leden van het Groninger Panel geeft inzicht. Paneluitvraag Aardbevingen – Invloed op woongenot...

Lees verder
  • 1
  • 2