Evaluatie Nationaal Programma Groningen

Terug

Evaluatie Nationaal Programma Groningen

Geschreven op 13 december 2021


Sociaal Planbureau Groningen is samen met E&E advies en Aletta Advies verantwoordelijk voor de structurele monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen.

Uitdaging

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud en heeft voor de komende tien jaar als overkoepelend doel het verbeteren van de brede welvaart in Groningen.

Het doel van onze evaluatie en monitoring van Nationaal Programma Groningen is om de effecten van het programma in kaart te brengen, maar ook om als onafhankelijke partij tussentijds te signaleren wat er goed gaat en wat er beter kan. Wij helpen de regio te leren en de impact van het programma zo groot mogelijk te maken. Onze intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het toekomstperspectief voor Groningen en haar inwoners is daarbij een sterk verbindende factor.

Nationaal Programma Groningen is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma heeft een looptijd van tien jaar. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld. De doelen van het programma staan beschreven in een ‘Programmakader’. Sociaal Planbureau Groningen was ook betrokken bij het opstellen van dit programmakader.

Aanpak

Jaarlijkse monitor

Nationaal Programma Groningen wil weten hoe de in het Programmakader geformuleerde ambities ervoor staan. Sociaal Planbureau Groningen heeft samen met E&E advies en Aletta Advies in februari 2021 de nulmeting  uitgebracht waarin  inzicht wordt gegeven in de startpositie van Groningen en de opgaven die aan het begin van de programmaperiode spelen in het gebied. Jaarlijks brengen wij als consortium een monitor uit (2021 t/m 2029), die inzicht geeft in de voortgang van het programma op het gebied van output (projecten en programma’s), outcome (indicatoren en randvoorwaarden) en impact (brede welvaart en imago).

Database Nationaal Programma Groningen

Voor het verzamelen, ontsluiten en visualiseren van de indicatoren wordt de data-infrastructuur van Sociaal Planbureau Groningen gebruikt.

Als onderdeel van de jaarlijkse monitoring en evaluatie wordt ieder jaar naar de gebruikte set indicatoren gekeken en geëvalueerd op volledigheid en dekking van alle thema’s en zeggingskracht. Hiermee wordt aangesloten  op nieuwe inzichten en nieuwe gegevens.

Hoe ervaren Groningers het Nationaal Programma Groningen?

In de structurele monitoring en evaluatie vertegenwoordigen de inwoners van Groningen een centrale positie. Voor de realisatie van de ambities van Nationaal Programma Groningen vormen de bekendheid met, waardering voor en het vertrouwen van inwoners in Nationaal Programma Groningen een belangrijke randvoorwaarde.

Sociaal Planbureau Groningen heeft voor Nationaal Programma Groningen een vragenlijst ontwikkeld waarmee we inwoners via het Groninger Panel jaarlijks bevragen over de bekendheid met en tevredenheid over Nationaal Programma Groningen en tweejaarlijks over hun ervaringen op het gebied van werken en leren, leefbaarheid en natuur en milieu. Deze vragenlijst geldt als standaard voor de looptijd van Nationaal Programma Groningen.

Met deze maatstaf is het mogelijk om de persoonlijke ervaring van inwoners langdurig te monitoren. In aanvulling op de objectieve indicatoren wordt een beeld geschetst van hoe het gaat met Groningers in de context van Nationaal Programma Groningen.

Resultaten

Sociaal Planbureau Groningen heeft samen met E&E advies en Aletta Advies in februari 2021 de nulmeting  uitgebracht waarin inzicht wordt gegeven in de startpositie van Groningen en de opgaven die aan het begin van de programmaperiode spelen in het gebied.

De Monitor 2021 van Nationaal Programma Groningen is beschikbaar. Hierin is de ontwikkeling van Groningen op het gebied van Brede Welvaart en vier programma-ambities inzichtelijk gemaakt. De monitor geeft verder inzicht in de samenstelling en totstandkoming van de huidige projectenportefeuille. Naast feitelijke inzichten op basis van openbare data, geeft de monitor ook een beeld van de ervaringen van Groningers als het gaat om de onderwerpen waar Nationaal Programma Groningen zich op richt.

Meer informatie over de structurele monitoring van Nationaal Programma Groningen:

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers