Huishoudens met laag inkomen

Hoe tevreden mensen zijn met hun leefsituatie, is mede afhankelijk van het inkomen dat zij hebben. Dit verklaart waarom gebieden waar een groot deel van de bevolking een laag inkomen heeft, vaak als minder leefbaar worden ervaren door de bewoners. Een laag inkomen gaat vaak samen met andere problemen, zoals werkloosheid en een slechte gezondheid.

Er is sprake van armoede wanneer iemand gedurende langere tijd niet de middelen heeft om te kunnen beschikken over de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden (SCP 2016). Bijvoorbeeld wanneer iemand onvoldoende inkomen heeft voor voeding of een goede woning. Mensen met een laag inkomen lopen een hoog risico op armoede, zeker als de situatie langere tijd voortduurt.

In het kort

  • In de provincie Groningen leven naar verhouding meer huishoudens met een laag inkomen dan in heel Nederland.
  • De stad Groningen is de gemeente met de meeste huishoudens die in armoede leven (zowel met een laag inkomen als een langdurig laag inkomen). Studentenhuishoudens zijn hierin niet meegeteld.
  • In Zuidhorn, Bedum en Ten Boer wonen de minste huishoudens met risico op armoede.
  • Het aandeel huishoudens dat langdurig moet rondkomen van een laag inkomen stijgt in de meeste gemeente in de provincie Groningen.

Wat is armoede?

Om te bepalen welke huishoudens arm zijn, hanteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de lage-inkomensgrens. In 2016 lag deze grens op € 1.030 voor een alleenstaande (CBS 2018). Het gaat hier om het bedrag dat een eenpersoonshuishouden te besteden heeft na aftrek van belastingen en premies. Voor een alleenstaande ouder met één kind lag deze grens op 1.370 euro en voor een koppel met twee kinderen was dat € 1.930.
Studentenhuishoudens en bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen worden door het CBS buiten beschouwing gelaten. De bedragen worden jaarlijks aangepast aan ontwikkelingen van prijzen. Hierdoor is het lage inkomen goed bruikbaar om vergelijkingen te maken over een langere periode. De meest recente data die momenteel beschikbaar zijn, is uit 2015 en 2016.

In Groningen wonen naar verhouding meer mensen met een laag inkomen dan in Nederland

We spreken over een laag inkomen bij mensen die 1 jaar of langer onder de lage-inkomensgrens liggen. Mensen met een langdurig laag inkomen moeten 4 jaar of langer rondkomen van een laag inkomen.
Ruim 26.000 huishoudens in de provincie Groningen leefden in 2015 onder de lage inkomensgrens. Dat is 10,5% van het totale aantal huishoudens. In Nederland was dat 8,2%. Daarvan zijn er in Groningen 9.800 huishoudens die 4 jaar of langer van een laag inkomen moeten rondkomen, ofwel 4,2%. Het aandeel huishoudens in Nederland dat langdurig in armoede leeft, lag lager namelijk 3,1%. In 2014 had nog respectievelijk 3,7% (Groningen) en 2,7% (Nederland) van de huishoudens een langdurig laag inkomen. De toename komt voornamelijk doordat meer huishoudens langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering (CBS 2018).

Hoogste risico op armoede in de stad Groningen

Wat opvalt is dat de gemeente Groningen het hoogste percentage huishoudens met een laag inkomen heeft, namelijk 14,7%. In Nederland had alleen Rotterdam een hoger percentage huishoudens met risico op armoede (15,3%). Ook in Hoogezand-Sappemeer en Appingedam zien we naar verhouding een hoog aandeel huishoudens met een laag inkomen, 10,2% voor beide gemeenten.
In deze gemeenten zien we ook de meeste huishoudens die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen. Van alle huishoudens in de gemeente Groningen heeft 7,4% een groot risico op langdurende armoede. In Hoogezand-Sappemeer is dat 4,7%.
In Zuidhorn, Bedum en Ten Boer wonen de minste huishoudens met risico op armoede. Het aandeel huishoudens met een laag inkomen ligt rond de 5% en met een langdurig laag inkomen op minder dan 2%.

Een landelijke vergelijking van het CBS (2018) laat zien dat vooral in grotere gemeenten relatief veel huishoudens met een hoger risico op armoede wonen. Maar vooral in het noordoosten van het land zijn juist veel kleinere gemeenten met een bovengemiddeld aandeel huishoudens met een laag inkomen. Ook binnen gemeenten is het risico op armoede niet gelijkmatig per wijk en buurt verdeeld. Dit zien we ook in de provincie Groningen als we naar het wijkniveau kijken. De Korrewegwijk en de Oosterparkwijk vallen in de gemeente Groningen op: hier heeft meer dan een kwart van de inwoners een laag inkomen. Buiten de stad Groningen ligt het percentage huishoudens met een laag inkomen het hoogst in Hoogezand-Zuid en Drieborg.

Aandeel huishoudens met langdurig laag inkomen neemt toe

Wanneer we het aandeel huishoudens met een laag inkomen door de tijd bekijken dan zien we een wat fluctuerend beeld, maar over het algemeen een stijgende lijn. Van 2011 tot 2013 neemt in alle gemeenten het aantal huishoudens toe dat rond moet komen van een laag inkomen. Daarna zien we een daling in vrijwel alle gemeenten, behalve in de gemeenten Appingedam en Slochteren. Wat verder opvalt is dat Appingedam een relatief hoge stijging kent van het aantal huishoudens met een laag inkomen, namelijk van 7,1% in 2011 naar 10,2% in 2016 (een stijging van 3,1 procentpunten).

 

Het aandeel huishoudens met een langdurig laag inkomen is bekend voor de jaren 2014 t/m 2016. In alle gemeenten neemt het aandeel huishoudens met een risico op langdurige armoede toe. De sterkste stijging zien we in de gemeente Groningen, van 6,1% in 2014 naar 6,9% in 2015 en 7,4% in 2016. Mensen die leven van een bijstandsuitkering verkeren relatief vaker in een situatie van een langdurig laag inkomen. Dit zijn vaker eenoudergezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaanden net onder de AOW-leeftijd (CBS 2018).

gerelateerd

medewerkers