Brede Welvaart

Brede Welvaart in Groningen

Brede welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt.

Een nieuwe maatstaf om welzijn van mensen te meten is de Monitor Brede welvaart van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Brede welvaart wordt daarin gedefinieerd als de kwaliteit van leven van de huidige inwoners van Nederland en de mate waarin die invloed heeft op de welvaart van latere generaties en die van mensen elders in de wereld. De brede welvaart omvat dus niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Sociaal Planbureau Groningen wil de komende jaren een actieve rol spelen in het duiden en verdiepen van Brede Welvaart in Groningen.

Hoe is de brede welvaart in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 20 mei 2020 de monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2020 gepresenteerd. In deze monitor Brede Welvaart brengt het CBS ‘Brede Welvaart’ in Nederland in kaart. Die brede welvaart omvat niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Het samenvattende beeld van deze nationale monitor van het CBS is dat het wat betreft materiële welvaart, arbeid en welzijn goed ging met Nederlanders in 2019. Indicatoren die met deze thema´s te maken hebben steken gunstig af tegen zowel eerdere jaren als ontwikkelingen elders in Europa. Minder positief zijn de indicatoren die met natuur en milieu te maken hebben: fossiele energiereserves en biodiversiteit nemen af, CO2 emissies toe. Hernieuwbare energie neemt wel toe, maar toont nog een veel lager niveau dan andere Europese landen.

Het CBS heeft ook gekeken naar de verdeling van brede welvaart en daarbij vielen een aantal scheidslijnen op. De belangrijkste daarvan is die tussen hoger en lager opgeleiden. Bij lager opgeleiden vindt een stapeling van ongunstige uitkomsten plaats: bijvoorbeeld een lager inkomensniveau, een lagere tevredenheid met de woonsituatie, een kwetsbaarder gezondheid, een lager gevoel van veiligheid.

Brede welvaart in Groningen

Sinds eind 2020 is de Regionale Monitor Brede Welvaart (CBS) beschikbaar.  Deze regionaliseringsslag is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, dat ook het Regio Deal beleid coördineert.

Deze regionale monitor brengt in beeld hoe de brede welvaart er voorstaat voor gemeenten, provincies en COROP-gebieden aan de hand van een interactief dashboard. Samen geven de ruim 40 indicatoren een breed beeld van de huidige staat en de ontwikkeling van de regionale samenleving. Doordat er gekozen is voor één conceptueel kader voor alle gemeenten en regio’s in Nederland is het mogelijk te kunnen ‘benchmarken’ met andere regio’s in het land. Hierdoor krijgen we beter inzicht in de krachtige aspecten van de regio, maar ook in de opgaven waar de regio voor staat.

Handelingsperspectief om Brede Welvaart te versterken

De regionale Monitor Brede Welvaart is bedoeld voor het onderbouwen en ondersteunen van beleid, maar ook om handelingsperspectief te bieden voor overheden, bedrijven en burgers om de brede welvaart in de regio te versterken. In Groningen zien we al dat de provincie Brede Welvaart heeft opgenomen in haar leefbaarheidsprogramma 2020-2023. Zij hebben zichzelf ten doen gesteld de Brede Welvaart in Groningen in de komende jaren te verbeteren. Ook Nationaal Programma Groningen kiest Brede Welvaart als maatstaf om de voortgang van het Programma inzichtelijk te maken en om te bepalen hoe Groningen ervoor staat.

Gronings Accent – perspectief van inwoners centraal

Sociaal Planbureau Groningen maakt voortaan gebruik van de CBS-gegevens uit de Regionale Monitor Brede Welvaart, m te volgen en te duiden hoe de brede welvaart in Groningen zich ontwikkelt en voor welke opgaven de regio staat. Aanvullend blijft Sociaal Planbureau Groningen inzoomen op het perspectief van de inwoners. Hoe gaat het met de Groningers op verschillende aspecten van Brede Welvaart. Hoe is de Brede Welvaart verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen binnen de provincie? En welke aspecten van Brede Welvaart zijn volgens Groningers cruciaal voor een fijn leven?

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Sociaal Planbureau Groningen brengt maatschappelijke waarde in beeld

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Leefbaarheid

Maatschappelijke waarde zichtbaar maken – Waarom en hoe?

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke waarde zichtbaar maken, al dan niet uitgedrukt in geld. Het helpt een initiatief of organisatie om zelf meer inzicht te krijgen, en de aanpak of inzet te verbeteren. En soms vragen gemeenten en andere financiers aan de initiatieven om hun maatschappelijk waard

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven Sociaal Plan

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Groningers, Friezen en Drenten waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies is hiermee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Toch ervaart 27% van de Groningers een achteruitgang van de leefbaarheid. Dit heeft onder andere te maken met de gevolgen van de gaswinning. Dit blijkt uit

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe