Brede Welvaart

Brede Welvaart in Groningen

Sinds de jaren zestig wordt er gesproken over de beperkingen van het concept Bruto Binnenlands Product (BBP) als maatstaf om het welzijn van mensen te meten. Het zou te eenzijdig zijn. Een nieuwe maatstaf in opkomst is de Monitor Brede welvaart van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Brede welvaart wordt daarin gedefinieerd als de kwaliteit van leven van de huidige inwoners van Nederland en de mate waarin die invloed heeft op de welvaart van latere generaties en die van mensen elders in de wereld. De brede welvaart omvat dus niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Sociaal Planbureau Groningen wil de komende jaren een actieve rol spelen in het duiden en verdiepen van Brede Welvaart in Groningen.

Hoe is de brede welvaart in Nederland?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 20 mei 2020 de monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals 2020 gepresenteerd. In deze monitor Brede Welvaart brengt het CBS ‘Brede Welvaart’ in Nederland in kaart. Die brede welvaart omvat niet alleen een economisch groeicijfer, zoals het Bruto Binnenlands Product, maar ook onder meer gezondheid, onderwijsniveau, natuurlijke leefomgeving en leefbaarheid.

Het samenvattende beeld van deze nationale monitor van het CBS is dat het wat betreft materiële welvaart, arbeid en welzijn goed ging met Nederlanders in 2019. Indicatoren die met deze thema´s te maken hebben steken gunstig af tegen zowel eerdere jaren als ontwikkelingen elders in Europa. Minder positief zijn de indicatoren die met natuur en milieu te maken hebben: fossiele energiereserves en biodiversiteit nemen af, CO2 emissies toe. Hernieuwbare energie neemt wel toe, maar toont nog een veel lager niveau dan andere Europese landen.

Het CBS heeft ook gekeken naar de verdeling van brede welvaart en daarbij vielen een aantal scheidslijnen op. De belangrijkste daarvan is die tussen hoger en lager opgeleiden. Bij lager opgeleiden vindt een stapeling van ongunstige uitkomsten plaats: bijvoorbeeld een lager inkomensniveau, een lagere tevredenheid met de woonsituatie, een kwetsbaarder gezondheid, een lager gevoel van veiligheid.

Brede welvaart in Groningen

De Monitor Brede Welvaart van CBS is gericht op een nationaal beeld voor Nederland. Het ligt echter voor de hand om juist brede welvaart, met zijn brede blik op ontwikkeling, ook op regionaal niveau te bestuderen.

Dat is zeker interessant voor de provincie Groningen, waar veel ontwikkelingen invloed hebben op de brede welvaart van inwoners. De provincie Groningen heeft Brede Welvaart opgenomen in haar leefbaarheidsprogramma 2020-2023. Zij hebben zichzelf ten doen gesteld de Brede Welvaart in Groningen in de komende jaren te verbeteren. Ook Nationaal Programma Groningen kiest Brede Welvaart als maatstaf om de voortgang van het Programma inzichtelijk te maken en om te bepalen hoe Groningen ervoor staat.

Naar verwachting zal de monitor Brede Welvaart van CBS de standaard worden om Brede Welvaart in de regio te meten. In het najaar van 2020 verschijnt de eerste geregionaliseerde variant van de monitor Brede Welvaart. Deze regionaliseringsslag is geïnitieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, dat ook het Regio Deal beleid coördineert. Sociaal Planbureau Groningen zal de monitor brede welvaart vertalen, duiden en verdiepen voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo te kunnen verduidelijken hoe de brede welvaart in Groningen zich ontwikkelt, en hoe die door middel van beleid kan worden versterkt.

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Femke de Haan

onderzoeker

Meer weten?

Neem contact op met n van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Onderzoek naar dorpshuizen van de gemeente Het Hogeland

Leefbaarheid

Groot leefbaarheidsonderzoek in Groningen, Friesland en Drenthe

Jeugd

Meeste jongeren blijven wonen in hun Groningse regio

"De jeugd trekt weg en komt niet terug". Het is al jaren een veelgehoorde kreet op het Groningse platteland. En niet zonder reden. Jongeren verhuizen inderdaad vaak van het platteland naar de stad om te studeren, te werken, of omdat er meer actie in de stad is. Toch is het maar een deel van het verhaal. De meeste jongeren blijven namelijk op het pl

Leefbaarheid

Webinar 1 september: 'Introductie Monitoring Brede Welvaart'

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven wij een comp

Aardbevingen

Kennisplatform publiceert literatuurstudie: Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners

Op 15 juni verscheen de publicatie Gaswinning, aardbevingen en de maatschappelijke gevolgen voor de provincie Groningen en haar bewoners, een integraal overzicht van de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning in Groningen. Het is gemaakt door het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen en geeft de stand van kennis weer van onderzoek tot j

Publicaties

Leefbaarheid

Meer bouwen in Oost-Groningen, vooral voor eenpersoonshuishoudens // DvhN

Leefbaarheid

eindrapportage De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland

Leefbaarheid

Publiekssamenvatting De rol van binnenlandse verhuizingen in groeiende inkomensverschillen tussen gebieden binnen Noord-Nederland