Bevolkingsontwikkeling

In de provincie Groningen bestaan grote verschillen in de ontwikkeling van de bevolking. In de gehele provincie Groningen is de bevolking het afgelopen jaar licht gedaald, maar dat is lang niet overal zo. Er bestaan grote verschillen tussen de stad Groningen, de gemeenten die dicht bij de stad liggen en gemeenten die verder verwijderd zijn van de stad. De stad en veel van de omliggende gemeenten hebben de afgelopen jaren een groei van de bevolking gehad, terwijl elders vaak sprake is geweest van een daling van het aantal inwoners. Een belangrijke oorzaak van de daling is dat er sinds enkele jaren minder Groningers geboren worden dan dat er overlijden.

In het kort

  • Eind 2017 woonden er ruim 583 duizend inwoners in de provincie Groningen.
  • De afgelopen jaren was sprake van een lichte daling van het aantal inwoners veroorzaakt door een negatief natuurlijk saldo.
  • De stad Groningen kent een stabiele, maar iets afvlakkende groei van de bevolking. Haren, Zuidhorn en Leek groeien de afgelopen jaren juist sterker dan daarvoor, mogelijk door krapte en hoge prijzen op de woningmarkt in de stad Groningen.

Forensengemeenten profiteren van krapte woningmarkt stad

De afgelopen jaren is de bevolking van de provincie Groningen licht gekrompen (van 583.942 inwoners op 1 januari in 2015 naar 583.581 inwoners op 1 januari 2017). Dit in tegenstelling tot de Nederlandse bevolking die nog steeds toeneemt. De bevolkingsontwikkeling van de Groningse bevolking is uit te splitsen naar verschillende gemeenten. Duidelijk wordt dat de stad Groningen, met meer dan 200.000 inwoners, voor een belangrijk deel de bevolkingsontwikkelingen in de provincie bepaalt. Als we kijken naar bevolkingsontwikkelingen per maand valt elk jaar een in- en uitstroom van studenten in de stad te zien. Dit komt ook duidelijk naar voren in de bevolkingscijfers van de gehele provincie. Enkele gemeenten die in de nabijheid van de stad Groningen liggen profiteren mee. Zuidhorn, Leek en met name Haren zijn de afgelopen jaren ook sterk gegroeid. In het afgelopen jaar zelfs sterker dan daarvoor. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat het afgelopen jaar de woningmarkt in de stad Groningen krapper is geworden en de prijzen daardoor hoger. Hierdoor wijken mensen uit naar nabijgelegen gemeenten, vooral aan de zuid- en westkant van de stad.

Meer sterfte dan geboorte in krimpgebieden

In de gemeenten die verder van de stad liggen is sprake van een krimp van de bevolking. De bevolking in Loppersum, Delfzijl en Pekela is de afgelopen acht jaar het sterkst gekrompen (-6%). De belangrijkste reden voor bevolkingskrimp was lange tijd dat er uit de gemeenten in het Noorden en Oosten van de provincie meer mensen vertrokken dan dat er kwamen wonen. Deze krimp werd vaak nog wat getemperd doordat er meer mensen werden geboren dan dat er overleden. Het afgelopen jaar valt te zien dat in sommige krimpgemeenten juist het omgekeerde aan de hand is. Er stierven meer mensen dan dat er geboren werden, een zogenaamd negatief natuurlijk saldo, maar deze krimp werd juist getemperd doordat meer mensen zich vestigden dan dat er vertrokken. De krimp in de provincie Groningen lijkt hiermee in een nieuwe fase te zijn beland. Niet het grillige verloop van de verhuizers bepaalt de krimp, maar de structurele natuurlijke daling die samenhangt met de ontgroening en vergrijzing van de provincie.

gerelateerd

medewerkers