Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen

Terug

Leefbaarheid krijgt impuls door programma Kansrijk Groningen

Geschreven op 21 maart 2019

“Sociaal Planbureau Groningen adviseert om de komende jaren te blijven investeren in de leefbaarheid van het gebied.”

Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen. Uit de evaluatie blijkt dat de programma’s een impuls hebben gegeven aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied. Ondanks deze  positieve impulsen ervaren de bewoners van het gebied een achteruitgang in de  leefbaarheid en veel stress als gevolg van de gaswinning. De leefbaarheid in de regio staat sterk onder druk door aardbevingen, krimp, ontgroening en vergrijzing.

De evaluatie maakt over vijf van de acht leefbaarheidsprogramma’s inzichtelijk hoe de middelen verdeeld zijn. Door middel van interactieve kaarten is te zien hoe het toegekende geld per plaats, per programma en per inwoner terecht is gekomen.

Doelen behaald

De globale doelen van de vijf geëvalueerde programma’s zijn grotendeels behaald:

  • Programma Gemeentelijke herstructurering  In alle gemeenten in het aardbevingsgebied zijn projecten gestart die de gebouwde omgeving toekomst- en aardbevingsbestendig maken. Hierbij is met name geïnvesteerd in toekomstbestendige scholen en bestaande plannen die inspelen op de bevolkingskrimp.
  • Programma Snel internet Groningen In de gemeenten waar mensen zich konden aanmelden, zijn voldoende aanmeldingen binnengekomen om met de aanleg van snel internet te starten.
  • Programma Lokale energietransitie In het aardbevingsgebied is een dekkend netwerk gerealiseerd van bewonersinitiatieven die energie willen besparen en/of duurzame energie willen opwekken. Uit die initiatieven zijn coöperaties ontstaan, waarmee bewoners zelf regie voeren en waarmee opbrengsten uit de opwekking van duurzame energie terugvloeien naar de bewoners zelf.
  • Programma Dorpsvisies en landschap Dit programma heeft een impuls gegeven aan de kwaliteit van landschappelijke kenmerken in het buitengebied (dijken, poelen en wegbeplanting). De toeristische bereikbaarheid van het landschap is verbeterd door het verbeteren van fiets- en wandelnetwerken.
  • Programma Loket leefbaarheid Het Loket Leefbaarheid heeft met financiële bijdragen en procesbegeleiding voor bewoners een positieve impuls gegeven aan lopende en nieuwe leefbaarheidsinitiatieven van bewoners zelf. Betrokkenen waarderen de laagdrempeligheid van het loket.

Drie andere leefbaarheidsprogramma’s die onder de noemer Kansrijk Groningen vallen, worden apart geëvalueerd. Het gaat om de programma’s Herbestemming Erfgoed, Elk Dorp een Duurzaam Dak en het NAM Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma.

Blijven investeren in leefbaarheid

Sociaal Planbureau Groningen adviseert om de komende jaren stevig te blijven investeren in de leefbaarheid van het gebied. Met daarbij niet alleen aandacht voor investering in herstructurering, breedband, landschap en energie, vooral ook in mensen zelf, met specifieke aandacht voor mensen met gestapelde problematiek en weinig hulpbronnen. Daarom brengt NCG de specifieke aanbevelingen uit de evaluatie onder de aandacht bij de organisatie van het Nationaal Programma Groningen.

Kansrijk Groningen

Binnen Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties samen aan de leefbaarheid in Groningen. Binnen deze leefbaarheidsprogramma’s werken verschillende partijen samen om leefbaarheidsinitiatieven van bewoners en gemeenten uit het aardbevingsgebied te financieren en te faciliteren. De programma’s Breedband voor heel Groningen, Lokale Energietransitie, Dorpsvisies en Landschap, het Loket Leefbaarheid en de gemeentelijke leefbaarheidsprojecten worden gecoördineerd door Nationaal Coördinator Groningen.

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers