Groeiend aantal Groningers met dementie

Terug

Groeiend aantal Groningers met dementie

Geschreven op 26 maart 2018

“In 2040 telt de provincie Groningen bijna twee keer zoveel inwoners met dementie als in 2015. Inzicht in de prognose per gemeente is een belangrijk instrument om voorbereid te zijn.”

In 2040 telt de provincie Groningen bijna twee keer zoveel inwoners met dementie als in 2015. Dit blijkt uit berekeningen die TNO in opdracht van Alzheimer Nederland heeft gemaakt. Op basis van de cijfers van TNO is de verwachting dat het aantal inwoners met dementie in de provincie Groningen het sterkst zal groeien in de toekomstige gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland.

In de periode 2015 tot 2040 zal het aantal inwoners van de provincie Groningen naar verwachting dalen met ruim 21 duizend personen (Primos 2014). In dezelfde periode zal de bevolking verder vergrijzen en neemt het aantal mensen met dementie sterk toe. Volgens de prognose van TNO groeit het aantal van 9.500 in 2015 tot 18.000 in 2040. In 2015 had ongeveer 1,6% van de Groningers een vorm van dementie; in 2040 zal dat volgens de prognoses 3,2% zijn.

Verschillen tussen gemeenten

Zoals onderstaande tableau laat zien is de prognose voor het aantal mensen met dementie verschillend per gemeente. De verwachte toename van het aantal inwoners met dementie is naar verhouding het grootst in de huidige gemeenten Winsum, Bedum, Leek, Zuidhorn, Ten Boer en het voormalige Menterwolde (nu onderdeel van Midden-Groningen).  In de periode 2015 tot 2040 zal het aantal mensen met dementie hier ruimschoots verdubbelen. In de gemeenten Stadskanaal en Delfzijl ligt het verwachte groeipercentage juist lager dan gemiddeld in de provincie. De verschillen tussen gemeenten onderling zijn volledig toe te schrijven aan de per gemeente verwachte bevolkingsontwikkeling.

Meer informatie over de cijfers

Als basis voor het bepalen van het aantal inwoners met dementie is het Erasmus Rotterdam GezondheidsOnderzoek (ERGO) uit 1995 gebruikt. Dit is onderzoek is ruim 20 jaar oud. Alzheimer Nederland geeft aan dat dit kan betekenen dat de cijfers over de prevalentie van dementie aan de hoge kant zijn. Want sinds 1995 is de vaatzorg verbeterd en hebben we te maken met een nieuwe generatie ouderen, die hoger is opgeleid en in samenhang daarmee een betere gezondheid geniet. Overigens zijn er ook aanwijzingen dat mensen met dementie nu langer leven dan voorheen, wat juist tot hogere prevalentie van dementie zou leiden. Er zitten kortom diverse onzekerheden in de cijfers. Maar omdat de vergrijzing doorzet is aanzienlijke groei van het aantal inwoners met dementie onvermijdelijk.

Leren leven met meer mensen met dementie

Dementie is een ziekte met een hoge ziektelast voor de patiënt. De ziekte brengt hoge zorgkosten met zich mee en is ook voor mantelzorgers zeer belastend. Volgens Alzheimer Nederland is 54% van de mantelzorgers van mensen met dementie zwaar belast tot overbelast. De toename van het aantal mensen met dementie heeft dus grote gevolgen, voor de direct betrokkenen en voor de samenleving als geheel. Vandaar dat er op veel plaatsen initiatieven worden genomen om de samenleving (of een deel daarvan) dementievriendelijk te maken. In een dementievriendelijke omgeving worden mensen met dementie geaccepteerd en kunnen ze langer blijven meedoen. Aandacht voor mensen met dementie en hun naasten is een belangrijk element, evenals kennis over de ziekte, bij professionals en leken.

In de landelijke campagne ‘samen dementievriendelijk’ ligt het accent op de gewone Nederlanders. Via onder meer tv-spotjes en een website worden zij bewust gemaakt van de impact van dementie en de bijdrage die ze zelf zouden kunnen leveren. Alzheimer Nederland afdeling Groningen heeft de Groningse gemeenten bevraagd over hun Wmo-beleid en hun inzet op het gebied van dementie. Op de website is een ‘stand van zaken’ te lezen. Hieruit blijkt dat een aantal gemeenten zich gericht inzet op het thema dementie of nadrukkelijk ‘dementievriendelijk’ wil worden. Anderen zien het onderwerp dementie op dit moment meer als een aandachtspunt binnen het brede sociaal domein.

Meer informatie

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers