Ervaren leefbaarheid

Ervaren leefbaarheid in Groningen

Leefbaarheid gaat over alles wat te maken heeft met aangenaam wonen, werken en leven van inwoners in de eigen omgeving. Een manier om te meten hoe mensen de leefbaarheid ervaren, is door rechtstreeks te vragen hoe tevreden ze zijn over het leven in Groningen. Elke twee jaar vragen we de leden van het Groninger Panel naar de waardering van de leefbaarheid in hun dorp op wijk.

Op deze pagina presenteren we hoe Groningers de leefbaarheid in hun dorp of wijk waarderen.

Leefbaarheid in de buurt stabiel

Groningers zijn zeer tevreden over de leefbaarheid in hun dorp of wijk. In termen van een rapportcijfer geven Groningers de leefbaarheid van hun woonbuurt in 2018 gemiddeld een 7,7. Dat is vergelijkbaar met 2016 toen de leefbaarheid met een 7,6 gewaardeerd.

Het merendeel van de Groningers is van mening dat de leefbaarheid het afgelopen jaar stabiel is gebleven. Bijna één op de tien inwoners ziet een vooruitgang. Echter een aanzienlijk deel, namelijk twee op de tien panelleden, ziet de afgelopen twaalf maanden een achteruitgang in de leefbaarheid van hun dorp of wijk. In vergelijking met 2016 is dit vier procentpunt hoger. Ook is deze groep groter dan in Drenthe (14%) en Friesland (13%). Lees hier de factsheet ‘Leefbaarheid in Groningen, Friesland en Drenthe, 2018’. 

Uit dit onderzoek onder het Groninger Panel (2018) blijkt tevens dat inwoners met schade aan hun woning als gevolg van gaswinning het leven in hun woonplaats iets lager waarderen dan gemiddeld. Groningers met zware aardbevingsschade ervaren vaker een achteruitgang in leefbaarheid (32%) dan mensen met lichte schade (22%) of zonder schade (14%).

Vooruitgang in leefbaarheid vooral om ….

Een vooruitgang in de leefbaarheid wordt vooral gemerkt doordat er meer initiatieven en activiteiten worden georganiseerd in de buurt. Ook de bouw van woningen en voorzieningen in de directe woonomgeving zorgen volgens Groningers voor een vooruitgang in de leefbaarheid. hierdoor vindt er meer contact plaats tussen buurtgenoten en is er meer sociale cohesie.

Achteruitgang in leefbaarheid vooral om ….

Voor Groningers is het verdwijnen van voorzieningen één van de belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de leefbaarheid in de buurt. Vooral het sluiten van winkels en de daarmee gepaarde leegstand van panden, wat invloed heeft op het aanzicht van de (dorps) centra, wordt vaak genoemd door Groningers. Ook gaat het hier om het sluiten van scholen, sportvoorzieningen en ziekenhuizen.

Een tweede belangrijke reden voor de achteruitgang van leefbaarheid is de aardbevingenproblematiek. De leden van het Groninger Panel geven aan dat de onzekerheid rondom de versterking van woningen, de overlast en traagheid rondom de afwikkeling van schade, het onveilige gevoel en het niet weten of de eigen woning nog wel te verkopen is, invloed hebben op hun dagelijks leven en daarbij op de ervaren leefbaarheid.

 

Afname ervaren leefbaarheid verhoogd kans op verhuiswens

Uit onderzoek onder het Groninger Panel (2018) komt naar voren dat vrij veel Groningers binnen 2 jaar (misschien) willen verhuizen (41%). Persoonlijke omstandigheden en onvrede met de huidige woning zijn de belangrijke verhuisredenen.

Het klinkt aannemelijk dat mensen ook willen verhuizen als de leefbaarheid in het gebied waar ze wonen achteruit gaat. Onderzoek van Sociaal Planbureau laat zien dat een afname van de ervaren leefbaarheid inderdaad zorgt voor een grotere verhuiswens. Het hebben van een sterkere verhuiswens is al aan de orde als de leefbaarheid slechts een korte periode als ondergemiddeld wordt ervaren, maar het effect wordt sterker naar mate de tijd vordert.

Mensen waarbij de waardering van de leefbaarheid tussen 2016 en 2018 onder het gemiddelde is gezakt, hebben een grotere kans te willen verhuizen dan mensen met en langdurig hoog ervaren leefbaarheid. Mensen willen nog vaker verhuizen als de leefbaarheid al langere tijd lager dan gemiddeld wordt gewaardeerd. Door het op peil houden of verbeteren van de leefbaarheid in ene gebied kan het vertrek van inwoners mogelijk worden voorkomen.

overzicht Ontwikkeling van de ervaren leefbaarheid tussen 2016 en 2018.

Binding met Groningen

Groningers voelen zich sterk verbonden met de eigen provincie. Een ruime meerderheid van de Groningers (85%) zegt Groningen als thuis te ervaren. Zeventig procent is ook daadwerkelijk trots op de provincie. In 2015, toen dezelfde stellingen aan het Groninger panel zijn voorgelegd, zagen we dezelfde sterke verbondenheid met de provincie. Landelijk onderzoek naar regio- en provinciegevoel onderbouwd dit beeld, Groningers zijn, samen met Friezen, Zeeuwen en Drenten, het meest trots op hun provincie (I&O Research, 2019). Op de stelling ’het maakt me niet uit of ik in Groningen woon of elders’ antwoordt een ruime meerderheid (61%) ontkennend.

Maken Groningers zich zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk?

Door allerlei ontwikkelingen staat de leefbaarheid in de provincie Groningen onder druk. Welke invloed heeft dit op de toekomstperceptie van inwoners? Een groot deel ziet de toekomst van zijn of haar wijk of dorp vooral zonnig tegemoet (40%). Dit is iets toegenomen ten opzichte van 2016 (33%). Er zijn echter ook mensen die zich zorgen maken. Ruim 14% van de panelleden maakt zich vooral zorgen over de toekomst van hun dorp of wijk.

We zien een aantal verschillen tussen gebieden. Zo zien stedelingen (41%) de toekomst zonniger in dan plattelandsbewoners (30%). Dat geldt ook voor inwoners van niet-krimpgebieden versus krimpgebieden (resp. 37% en 26%) en voor inwoners van buiten en binnen het aardbevingsgebied (resp. 36% en 28%). Ook zien we dat hoger opgeleiden (36%) en jongvolwassenen van 18-34 jaar (48%) wat vaker positief zijn over de toekomst van de eigen woonbuurt.

 

Medewerker

Femke de Haan

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Leefbaarheid

Sociaal Planbureau Groningen brengt maatschappelijke waarde in beeld

Leefbaarheid

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Leefbaarheid

Maatschappelijke waarde zichtbaar maken – Waarom en hoe?

Steeds meer vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven willen hun maatschappelijke waarde zichtbaar maken, al dan niet uitgedrukt in geld. Het helpt een initiatief of organisatie om zelf meer inzicht te krijgen, en de aanpak of inzet te verbeteren. En soms vragen gemeenten en andere financiers aan de initiatieven om hun maatschappelijk waard

Leefbaarheid

Webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ op dinsdag 16 maart 2021

De principes van brede welvaart en de duurzame ontwikkelingsdoelen worden in steeds bredere kring omarmd als richtinggevend voor een toekomstbestendige samenleving. Maar waar hebben wij het dan over en hoe krijgen wij meer zicht op de ontwikkeling van onze brede welvaart? In het webinar ‘Introductie Monitoring Brede Welvaart’ geven Sociaal Plan

Leefbaarheid

Leefbaarheid in noordelijke provincies stabiel

Groningers, Friezen en Drenten waarderen de leefbaarheid in hun provincie met gemiddeld bijna een 8. De leefbaarheid in de noordelijke provincies is hiermee de afgelopen jaren stabiel gebleven. Toch ervaart 27% van de Groningers een achteruitgang van de leefbaarheid. Dit heeft onder andere te maken met de gevolgen van de gaswinning. Dit blijkt uit

Publicaties

Leefbaarheid

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland

Leefbaarheid

Leefbaarheid in Groningen, Fryslân en Drenthe