Welzijn

Welzijn in Groningen

Het uitgangspunt van het concept brede welvaart is dat naast materiële welvaart ook welzijn van belang is voor een goede kwaliteit van leven. Welzijn is iets wat ieder persoonlijk beleeft en heeft betrekking op de mate waarin men tevreden is met de eigen leefsituatie. Het persoonlijk welzijn meten we aan de hand van de vraag ‘hoe tevreden bent u in het algemeen met uw leven?’

Hoe tevreden iemand is met zijn of haar eigen leven, is gebaseerd op onderliggende aspecten, zoals bijvoorbeeld tevredenheid met financiële en werksituatie, gezondheid en sociale relaties, de woonomgeving en het vertrouwen in de samenleving (CBS, 2021).

In het kort

  • Groningers zijn vergeleken met de rest van Nederland iets minder tevreden met het leven in het algemeen. Kijken we naar verschillen binnen de provincie, dan zien we duidelijk dat met name in de gemeente Groningen de tevredenheid met het leven lager ligt dan het provinciaal gemiddelde (86,3%). Eén van de verklaringen hiervoor is het relatief hoge aandeel alleenstaanden en inwoners met een migratieachtergrond (CBS, 2020).
  • Sinds 2013 is de tevredenheid van Groningers met de hoeveelheid vrije tijd iets afgenomen, wat ook landelijk een trend is. Binnen Groningen zijn inwoners in gemeente Veendam met 81,3% het vaakst tevreden met hun hoeveelheid vrije tijd, gevolgd door Delfzijl (80%). Het minst tevreden met de hoeveelheid vrije tijd zijn de inwoners van de gemeente Groningen (72,1%).

Meeste Groningers erg tevreden met het leven

In 2019 was ruim 8 op de 10 Groningers tevreden met het leven. Op basis van de RBWM van het CBS zien we dat Groningen van de twaalf provincies op plek 11 staat. Volgens de landelijke indicator ‘tevredenheid met het leven’ is 86,3% van de Groningers tevreden met het leven (rapportcijfer 7 of hoger). Alleen in Zuid-Holland is dit nog een fractie lager met 85,5%.

Voor deze indicator is sinds 2013 data beschikbaar in de RMBW. In 2013 was 82,8% van de inwoners van Groningen tevreden met het leven. In 2019 is dit toegenomen tot 86,3%. Wanneer dit uitgesplitst wordt naar de Groningse gemeenten, wordt duidelijk dat met name in de gemeente Groningen de tevredenheid met het leven lager ligt dan het provinciaal gemiddelde. Landelijk gezien ligt volgens het CBS het aandeel gelukkigen/tevredenen in sterk stedelijke gemeenten ook lager dan in niet stedelijke gemeenten. Dit valt te verklaren door het relatief grotere aandeel alleenstaanden en mensen met een migratieachtergrond, die vaak minder gelukkig zijn (CBS, 2020).

Tevredenheid met vrije tijd

In Groningen geeft 74% van de inwoners van 18 jaar en ouder aan dat zij tevreden zijn met de vrije tijd die ze hebben. Van de twaalf provincies staat Groningen hiermee op nummer 9, al liggen de percentages erg dicht bij elkaar. Het landelijk gemiddelde ligt dan ook op 74,2%. In 2013 was 75,5% van de inwoners van Groningen nog tevreden met de hoeveelheid vrije tijd. Sinds 2013 is de tevredenheid dus iets afgenomen, wat ook landelijk te zien is. De hoogste tevredenheid met de vrije tijd is te zien in regio’s buiten de Randstad, met name in het Noorden en Oosten van Nederland.

Binnen Groningen zijn inwoners in gemeente Veendam met 81,3% het vaakst tevreden met hun hoeveelheid vrije tijd, gevolgd door Delfzijl (80%). Het minst tevreden met de hoeveelheid vrije tijd zijn de inwoners van de gemeente Groningen (72,1%). De andere gemeenten liggen hier tussenin

Groninger Panel over tevredenheid met leven

Ook het Groninger Panel is in 2020 gevraagd naar de tevredenheid met het leven; toen gaf eveneens een zeer groot percentage inwoners aan tevreden te zijn met het leven. Het aantal volwassenen dat het eigen leven een 7 of hoger geeft ligt op 90%. Gemiddeld geven Groningers de algemene tevredenheid met het leven een 7,8 als rapportcijfer. Minder dan 5% van de Groningers geeft zijn of haar eigen leven een onvoldoende. Er zijn minimale verschillen in de gemiddelde tevredenheid met het leven tussen Groninger gemeenten. Het rapportcijfer varieert van een 7,6 in de gemeente Groningen tot een 7,9 in Westerwolde. De verschillen zijn klein, maar zijn statistisch significant.

Niet alle Groningers zijn in gelijke mate tevreden met hun leven. Uit verdiepend onderzoek blijkt dat de tevredenheid met het leven voor een deel afhankelijk is van persoonlijke achtergrondfactoren zoals leeftijd, type huishouden, opleidingsniveau en inkomen.

Tevredenheid vooral bepaald door gezondheid en wonen

Hoe tevreden iemand is met zijn of haar leven is dus gebaseerd op onderliggende aspecten zoals leeftijd, inkomen, opleiding en gezondheid. We zagen hierboven al dat jongvolwassenen over het algemeen minder tevreden zijn, net als Groningers met een lager opleidingsniveau en een lager inkomen.

Met verdiepende analyses onder het Groninger Panel (2020) hebben gekeken in welke mate de verschillende aspecten van brede welvaart de tevredenheid van Groningers verklaart. Bij het ontrafelen van tevredenheid met het leven letten we vooral op de orde van grootte van de bouwstenen van brede welvaart. Het gaat in feite om een rangschikking. We kijken naar de volgorde en het relatieve belang. We zien dat de tevredenheid met de eigen woning (15%) en ervaren gezondheid (12%) het grootste aandeel hebben. Als deze goed op orde zijn, dan zijn Groningers vaker (zeer) tevreden met het leven. Ook de ervaren veiligheid (9%), tevredenheid met het sociale leven (9%) en de eigen mobiliteit (8%) dragen voor een belangrijk deel bij aan een fijn en gelukkig leven. Als we deze aspecten meenemen, dan blijkt dat de economische aspecten, zoals inkomen (5%) en tevredenheid met werkgelegenheid (3%) nog maar een kleine aanvullende bijdrage leveren. Dat wil niet zeggen dat deze economische aspecten niet belangrijk zijn, maar dat zij mogelijk een meer indirecte werking hebben op persoonlijk welzijn.

Het fundament: inkomen en onderwijs

Aan de grootte van de bouwstenen van de tevredenheid met het leven in Groningen zien heel duidelijk dat wonen en gezondheid de belangrijkste basis vormen. Geluk draait dus niet alleen om geld. Een fijne woning, goede gezondheid, veilige leefomgeving, en prettig sociaal leven blijken belangrijker. Toch is inkomen wel een belangrijke voorspeller van de andere dingen ‘die het leven de moeite waard maken’. Zo verklaart inkomen voor een belangrijk deel onze ervaren gezondheid, veiligheid, en sociale contacten. Met andere woorden: Groningers met een lager inkomen voelen zich vaker ongezond, onveilig en eenzaam. Al blijkt ook dat extra inkomen vanaf €3.000 niet voor extra persoonlijk welzijn zorgt. Er zit dus een grens aan de positieve invloed van inkomen.

Een vergelijkbare basis vinden we in onderwijs. Opleidingsniveau hangt samen met inkomen en met ervaren gezondheid. Wie de mogelijkheid heeft om langer door te leren, vergroot zijn of haar kansen op een hoger inkomen, op minder (geld gerelateerde) stress, op meer kennis over wat een gezonde levensstijl is, op meer keuzevrijheid in woonlocatie en type woning of bijvoorbeeld de mogelijkheid om de eigen woning te kunnen onderhouden of zelfs verduurzamen. Met andere woorden, een ‘goede’ woning is beter bereikbaar voor mensen met een hoger inkomen en hoger opleidingsniveau.

Indicatoren thema Welzijn – monitor Brede Welvaart Groningen

In de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS wordt het welzijn in Groningen gemeten met de mate waarin men tevreden is met het leven en de tevredenheid met vrije tijd. We vullen deze indicatoren aan met regionale inzichten vanuit onderzoeken onder het Groninger Panel. De tevredenheid met het leven van Groningers kan hierdoor nader worden geanalyseerd.

Medewerker

Heike Delfmann

onderzoeker

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Heike Delfmann

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn

Femke de Haan

onderzoeker

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

  • Mail
  • LinkedIn
  • Twitter

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Maatschappelijke opgaven vragen om brede blik op welvaart

Brede Welvaart

Krimp nauwelijks van invloed op toekomstplannen vmbo-jongeren

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen binnenkort van start

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig ook veel breder, namelijk naar de Brede Welvaart. Het is een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de lucht is

Brede Welvaart

Sociaal Planbureau Groningen brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Brede Welvaart

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Groningen, Drenthe en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen,

Publicaties

Brede Welvaart

Rapport over de verbondenheid van vmbo-jongeren in Oost-Groningen en Het Hogeland met de regio

Brede Welvaart

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Brede Welvaart

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland