Verantwoording Monitor Brede Welvaart Groningen

Verantwoording Monitor Brede Welvaart Groningen

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld, aldus Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Brede welvaart gaat over meer dan alleen ons inkomen, economie of groei. Het gaat ook over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw, bereikbaarheid en woningmarkt.

CBS heeft een regionale Monitor Brede Welvaart ontwikkeld. Sociaal Planbureau Groningen heeft de cijfers uit deze CBS-monitor voor de provincie Groningen en de Groninger gemeenten op een rij gezet, aangevuld met bevolkingscijfers en het inwonerperspectief. Er is een vergelijking gemaakt tussen de Groninger regio’s en met Nederland als geheel. Waar mogelijk zijn de gegevens geduid binnen de Groningse context. Het resultaat hiervan leest u in de Monitor Brede Welvaart Groningen.

Deze monitor is bedoeld voor het onderbouwen en ondersteunen van beleid, maar ook als afwegingskader voor overheden, bedrijven en burgers om de brede welvaart in de regio te versterken. De Monitor Brede Welvaart Groningen biedt een brede blik op hoe de provincie en haar regio’s ervoor staan. Voor deze monitor wordt een zeer diverse verzameling indicatoren gebruikt. Met onze kennis op het gebied van Brede Welvaart bieden we bestuurders en beleidsmakers de basis om de brede welvaart in hun regio op te pakken en vorm te geven. We stellen ze in staat om gefundeerde keuzes te maken.

 

Meten van brede welvaart

Wat is brede welvaart? In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig ook veel breder,  namelijk naar de Brede Welvaart. Het is een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de lucht is die we inademen, hoe gezond we zijn, hoe veilig we ons voelen en hoeveel vertrouwen we in de overheid hebben. Daarbij kijken we niet alleen naar het «hier en nu», maar ook naar de gevolgen van ons handelen voor onze kinderen en kleinkinderen. Internationale consensus over het concept brede Welvaart heeft geleid tot een internationale maatstaf om Brede Welvaart te meten.

Voor het monitoren van de brede welvaart op regionaal en lokaal niveau nemen we het conceptuele kader van de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals (MBW & SDG’s) van CBS als uitgangspunt. Het CBS heeft in 2018 de landelijke MBW ontwikkeld. Deze monitor bevat een breed scala aan indicatoren en is ontwikkeld om de kwaliteit van het leven in het ‘hier en nu’ te meten, maar ook de impact van de brede welvaart nu op de toekomst en op andere gebieden. Drie dimensies worden onderscheiden: ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’. In 2020 heeft het CBS de landelijke monitor doorontwikkeld in de ‘Regionale Monitor Brede Welvaart’. Daarmee is de Monitor Brede Welvaart via een dashboard op de website van CBS op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau beschikbaar.

Onder de dimensie ‘hier en nu’ valt een breed pallet van acht thema’s, uiteenlopend van materiele welvaart tot welzijn en wonen. Het geeft inzicht in de concrete materiele welvaart, de kwaliteit van de omgeving, persoonlijke kenmerken van inwoners en het algemeen welzijn (Horlings & Smits, 2019). Elk thema wordt gemeten met meerdere indicatoren. De thema’s en indicatoren zijn uitgewerkt in de zogenaamde CES-recommendations, een statistisch raamwerk dat is opgesteld door de Verenigde Naties, OESO en Eurostat. Deze thema’s zijn ontleend aan de literatuur en eerdere rapporten over welvaart, welzijn en menselijke behoeften (vgl. Brundtlandrapport, (WCED,1987); Commissie Stiglitz, 2009; OECD, 2011).

Werkwijze Monitor Brede welvaart Groningen

Sociaal Planbureau Groningen verrijkt met haar Monitor Brede Welvaart Groningen de cijfers uit de Regionale Monitor Brede Welvaart van CBS met inwonerperspectief en een regionale duiding. De monitor geeft zo een integraal overzicht van hoe het is gesteld met de brede welvaart binnen de Groningse context, in een bepaalde periode. Daarmee ontstaat een kader voor de regionale analyse van brede welvaartsontwikkeling.

De beschrijving van de brede welvaart in Groningen gebeurt op basis van:

 • De 34 CBS-indicatoren binnen de dimensie ‘hier en nu’,
 • aangevuld met cijfers over de bevolkingsontwikkeling in Groningen, en enkele aanvullende indicatoren die relevant zijn voor de Groningse context.
 • De ervaringen en meningen van inwoners. Hoe waarderen Groningers de verschillende aspecten van brede welvaart? We volgen hiervoor longitudinaal diverse subjectieve aspecten van brede welvaart via ons burgerpanel, het Groninger Panel.

We volgen met de Monitor Brede Welvaart Groningen langjarig meerdere thema’s die gezamenlijk een beeld schetsen van de trends in brede welvaart. We maken vergelijkingen tussen de gemeenten onderling en tussen de provincies en Nederland. We duiden vervolgens met onze partners de uitkomsten en bieden handelingsperspectief voor beleid en streven met onze cijfers en onafhankelijke analyse naar een beter geïnformeerde discussie over de brede welvaart in onze regio.

Perspectief van inwoners centraal – Groninger Panel

Door in te zoomen op het perspectief van de inwoners, krijgen we steeds beter inzicht in hoe het gaat met de Groningers op verschillende aspecten van Brede Welvaart. Hoe is de Brede Welvaart verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen binnen de provincie? En welke aspecten van Brede Welvaart zijn volgens Groningers cruciaal voor een fijn leven? Daarvoor benutten we het Groninger Panel.

Het Groninger Panel is in 2013 opgericht als online burgerpanel van Sociaal Planbureau Groningen. Het is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarmee de ervaringen en meningen van inwoners van de provincie Groningen in beeld worden gebracht. Het Groninger Panel bestaat op dit moment uit ruim 7.000 panelleden en is een afspiegeling van de Groninger bevolking van 18 jaar en ouder. Het Groninger Panel ontvangt circa 10 keer per jaar een vragenlijst over zeer uiteenlopende onderwerpen die spelen binnen de provincie Groningen.

In het najaar van 2020 vulden 3.648 panelleden (51,2%) een uitgebreide vragenlijst in over hun tevredenheid met de leefbaarheid in Groningen en met diverse subjectieve dimensies van brede welvaart. Sinds 2016 wordt deze vragenlijst iedere twee jaar aan de burgerpanels in Groningen, Friesland en Drenthe voorgelegd.

Medewerker

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

Delen via social media

Delen via social media

Betrokken medewerkers

Marja Janssens

onderzoeker-adviseur

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Femke de Haan

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn
 • Twitter

Heike Delfmann

onderzoeker

 • Mail
 • LinkedIn

Meer weten?

Neem contact op met één van de betrokken medewerkers

Gerelateerd nieuws

Brede Welvaart

Maatschappelijke opgaven vragen om brede blik op welvaart

Brede Welvaart

Krimp nauwelijks van invloed op toekomstplannen vmbo-jongeren

Brede Welvaart

Monitor Brede Welvaart Groningen binnenkort van start

In onze alledaagse werkelijkheid staat welvaart voor veel méér dan alleen ons inkomen of het bruto binnenlands product. We kijken daarom tegenwoordig ook veel breder, namelijk naar de Brede Welvaart. Het is een nieuwe manier van kijken naar de samenleving. Integraal, met oog voor alles wat voor onze inwoners van waarde is: hoe schoon de lucht is

Brede Welvaart

Sociaal Planbureau Groningen brengt maatschappelijke waarde in beeld

Steeds meer maatschappelijke organisaties krijgen te maken met de vraag wat hun maatschappelijke waarde en impact is. Ze moeten laten zien welke impact hun activiteiten of interventies uiteindelijk hebben op inwoners en in de maatschappij. En soms moeten ze dit uitdrukken in geld. Gemeenten en andere financiers vragen daarom. Het draait niet alleen

Brede Welvaart

Meeste jongvolwassenen willen in Noorden blijven wonen

Jongvolwassenen in Groningen, Drenthe en Fryslân willen relatief vaak verhuizen, maar het liefst blijven ze in de regio wonen. Bijna twee derde van de jongvolwassenen (18-34 jaar) geeft aan binnen een straal van 5 kilometer van hun huidige woonplaats te willen blijven. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen,

Publicaties

Brede Welvaart

Rapport over de verbondenheid van vmbo-jongeren in Oost-Groningen en Het Hogeland met de regio

Brede Welvaart

Terugblik webinar over woontrends in Noord-Nederland

Brede Welvaart

Feitenblad Wonen voor jongvolwassenen in Noord-Nederland