Arbeidsvolume in gewerkte uren

Het arbeidsvolume is het aantal uren dat er gewerkt is in een jaar. Het arbeidsvolume geeft een ander beeld van de economische ontwikkeling dan het aantal banen omdat het daadwerkelijk aantal gewerkte uren de maat is. Vaak wordt het arbeidsmarktvolume uitgedrukt in arbeidsjaren, waarbij de uren worden teruggerekend naar aantal fulltime banen per jaar. Het nadeel hierbij is aan het verandering onderhevige aantal uren dat voor voltijdbaan geldt. We kijken hier naar verschillen in gewerkte uren tussen de diverse branches/bedrijfstakken in de periode 2007-2017. We onderscheiden daarnaast zelfstandigen en werknemers. De cijfers per bedrijfstak/branche gaan over Nederland als geheel. Hiervan zijn op dit moment geen regionale gegevens beschikbaar.

In het kort

  • Het totale aantal gewerkte uren (arbeidsvolume) was in 2016 iets hoger dan in de periode 2012-2015. We zien in de crisisjaren vooral een afname van het arbeidsvolume bij werknemers en niet bij zelfstandigen.
  • Bij zelfstandigen is het aantal gewerkte uren in de financiële dienstverlening het meest afgenomen ten opzichte van 2007.

Meer gewerkte uren door zelfstandigen

We zien in de visualisatie het totale aantal gewerkte uren door werknemers en zelfstandigen over de jaren in Nederland maar matig fluctueert. In de figuur is het aantal uren geïndiceerd (waarbij het jaar 2007 = 100), het aantal gewerkte uren is te zien door met de muis over de lijnen in de visualisatie te bewegen. Het aantal gewerkte uren in 2016 is 12.788 (maal miljoen) en in 2007 was dat 12.540. In 2013 was het aantal het laagst. Bij werknemers is het aantal gewerkte uren in 2007 10.055 (maal miljoen) en in 2016 is dat 10.093. In 2013-2015 was dat aantal ongeveer 200 miljoen lager. Bij de zelfstandigen zien we niet een lager aantal gewerkte uren in de crisisjaren. In 2007 was het aantal gewerkte uren door zelfstandigen 2.486 (maal miljoen) en in 2016 2.695 (maal miljoen).

Gewerkte uren in de diverse bedrijfstakken

Als we alle bedrijfstakken afzonderlijk bekijken (alleen voor Nederland als totaal) zien we voor de zelfstandigen vooral een stijging (ten opzichte van 2007) in de branches informatie en communicatie, verhuur en handel onroerend goed, zakelijke dienstverlening, overheid zorg en cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Dalers zijn vooral de financiële dienstverlening, handel, vervoer en horeca en in veel mindere mate landbouw, bosbouw, visserij, nijverheid/energie en bouwnijverheid. Wanneer we kijken naar de werknemers zien we stijgingen in aantal gewerkte uren bij zakelijke dienstverleningen en informatie en communicatie. De dalers zijn vooral bouwnijverheid en in mindere mate de financiële dienstverlening en verhuur handel van onroerend goed.

Provincies vergeleken

In de kaart is te zien dat de meeste gewerkte uren in Zuid-Holland zijn. We moeten bij de kaart natuurlijk wel de verschillen in bevolkingsomvang in de diverse provincies in het achterhoofd houden. Als we kijken naar de zelfstandigen dan hebben zij het minste aantal gewerkte uren in Zeeland, Flevoland, Groningen en Drenthe. In de noordelijke provincies wordt in Friesland de  meeste uren door zelfstandigen gewerkt. Voor de noordelijke werknemers geldt dat (net) het meeste aantal uren gewerkt is in Groningen en het minste in Drenthe.