Diploma’s hoger beroepsonderwijs

De diplomagegevens van hbo-leerlingen zijn alleen per school of (administratieve) hoofdvestiging beschikbaar. Het is niet mogelijk om iets over het woongebied van de leerling te zeggen. De algemene inschrijfgegevens per studie onderdeel zijn wel per woongebied van de leerling beschikbaar (zie Leerlingen hoger onderwijs). We beperken ons in dit deel over diploma’s tot de landelijke cijfers. Het UWV onderzocht samen met het ROA de werkloosheid onder afgestudeerden, het maandsalaris, het type en niveau baan en in hoeverre in eigen studierichting wordt gewerkt. Zij concludeerden dat er een groot verschil is tussen de studies wat betreft kansen op de arbeidsmarkt. Het meest kansrijk van de hbo-opleidingen zijn van technische/informatica aard (complexe elektronica in relatie met software/intelligente systemen, zoals mechatronica, embedded system engineering), of in de zorgsector de verloskunde en mondhygiëne. Minst kansrijk zijn bijvoorbeeld Oriëntaalse taal/communicatie, autonome beeldende kunst, erfgoedprofessional, antroposofische gezondheidszorg en culturele en maatschappelijke vorming (UWV/ROA, 2017).

In het kort

  • Zowel in 2012 als in 2016 studeren de meeste hbo-ers af in een economische studie. Het aandeel economie gediplomeerden is in 2016 hoger dan in 2012 (respectievelijk 33% en 31%).
  • Bij de onderdelen gedrag en maatschappij, gezondheidszorg en onderwijs overtreft het aandeel vrouwen onder de gediplomeerden ruimschoots het aandeel mannen. Bij techniek en landbouw/natuurlijke omgeving is dit omgekeerd.
  • De mogelijk tot een hbo-masterdiploma wordt het vaakst gekozen bij de onderdelen onderwijs en taal en cultuur.

Meeste hbo-gediplomeerden hebben een economische studie gedaan

De populairste studies in het hbo vallen binnen het onderdeel economie. In 2012 en in 2016 wordt voor dit onderdeel dan ook het grootse aandeel hbo diploma’s behaald. In 2012 had 31% van de hbo-gediplomeerden een economische studie gedaan en in 2016 is dat percentage al weer iets hoger, namelijk 33%. Het kleinste aandeel diploma’s is in de landbouw en natuurlijke omgeving. Wanneer we kijken naar de cijfers voor de jaren 2012 en 2016 is te zien dat er in vrijwel alle gevallen maar marginale verschillen zijn. Bij onderwijs is het grootste verschil te zien: in 2012 behaalde 17% van de hbo-examenkandidaten een diploma op studie in het onderdeel onderwijs en in 2016 was dat nog 14%. Bij techniek zien we een kleine toename van 16% in 2012 naar 17% in 2016.

Verdeling man/vrouw en het niveau van het diploma

In de onderstaande visualisaties is te zien dat de studies op het gebied van gedrag en maatschappij, gezondheidszorg en onderwijs het meest populair zijn bij vrouwen. In de eerste twee gevallen is rond de 80% van de gediplomeerden binnen deze hbo-onderdelen vrouw. Bij onderwijs is het iets boven de 70%. Slechts een vijfde deel van de in de technische sector gediplomeerden is vrouw. Bij het studie onderdeel waarbinnen de meeste hbo-ers een diploma behalen, de economie, is de verdeling man/vrouw bijna gelijk.

In het hbo bestaat de mogelijkheid op verschillende niveaus een diploma te behalen. De bacheloropleiding duurt 3 tot 4 jaar en heeft als nadruk de praktijk van de opleiding. De hbo-master biedt een dieper theoretische opleiding. Hbo associate degree is een 2-jarige opleiding speciaal bedoeld als vervolg op mbo-4-opleidingen. De keuze voor een bachelor- of masterdiploma bestaat zowel binnen het hbo als binnen het wetenschappelijk onderwijs. Bachelor en master zijn internationale termen, die aansluiten op het niveau van de meeste bachelor- en masteropleiding in de wereld. We zien in de visualisatie dat de meeste hbo-gediplomeerden nog een (traditioneel en praktijkgericht) bachelorprogramma hebben gedaan. Bij onderwijs en taal-en-cultuur is wel al een vijfde deel van de diploma’s op het masterniveau. De hbo-associate-degreegediplomeerden zien we het meest bij economie en landbouw en natuurlijke omgeving.