Kenmerken van de beroepsbevolking

We kijken hier naar de kenmerken van de beroepsbevolking. Dus de 15- tot 75-jarigen die werkzaam zijn of werkloos, maar dan wel zoekend en direct beschikbaar. De kenmerken die we hier zien, zijn het aandeel mannen en vrouwen, de leeftijdsopbouw en het opleidingsniveau. Het aandeel mannen is afgenomen en het aandeel vrouwen is toegenomen sinds 15 jaar geleden. Bij de leeftijdsopbouw zien we een toename van de oudere groep en bij het opleidingsniveau zien we meer hoogopgeleiden en minder laagopgeleiden.

In het kort

  • Zowel landelijk als in arbeidsmarktregio Groningen geldt: 47% van de beroepsbevolking is vrouw, 53% is man.
  • Zeventien procent van de beroepsbevolking in regio Groningen is tussen de 15 en de 25 jaar (landelijk 16%).
  • Achtendertig procent is tussen de 25 en de 45 jaar (landelijk 40%), ruim 44% is tussen de 45 en 75 jaar (landelijk 44%).
  • De oudere leeftijdsgroep (45-75 jaar) is sterk gegroeid.
  • Het aandeel hoog opgeleiden neemt toe: in regio Groningen in 2012 van 33% van de beroepsbevolking naar 36% van de beroepsbevolking. Landelijk zien we een zelfde beeld.
  • Het aandeel laag opgeleiden neemt af: in regio Groningen in 2012 van 24% van de beroepsbevolking naar 19% van de beroepsbevolking. Ook hier is landelijk weer eenzelfde beeld te zien.

Mannen en vrouwen in de beroepsbevolking

In arbeidsmarktregio Groningen is 47% van de beroepsbevolking vrouw en 53% is man. Dit komt overeen met de landelijke verdeling. Bekijk in de visualisatie hieronder de verdeling mannen en vrouwen voor elke gewenste gemeente in de arbeidsmarktregio.

Het gaat in de regio om 205.000 mannen en 180.000 vrouwen. Het aantal mannen is sinds 2003 met ongeveer 4.000 toegenomen, het aantal vrouwen is in dezelfde periode met 23.000 toegenomen. In 2003 was het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking nog 44%. We zien duidelijk de stijging van het aandeel vrouwen en de afname van het aandeel mannen, zowel regionaal als landelijk.

Groeiend aandeel van 45-75 jarigen in de beroepsbevolking

De leeftijdsopbouw van de beroepsbevolking in arbeidsmarktregio Groningen wijkt vrijwel niet af van het landelijke beeld. Zo is ruim 17% van de beroepsbevolking tussen de 15 en de 25 jaar (landelijk net onder de 16%).  Achtendertig procent is tussen de 25 en de 45 jaar (landelijk 40%) en iets meer dan 44% is tussen de 45 en 75 jaar (landelijk iets beneden de 44%). In de visualisatie is te kiezen voor welke gemeente de leeftijdsopbouw zichtbaar wordt. We zien heel duidelijk in het onderste deel van de visualisatie dat de jongste groep over de jaren heen vrij stabiel rond de 17% schommelt (landelijk rond de 16%). Bij de oudere groepen zien we een behoorlijke ontwikkeling vanaf 2003. De midden-leeftijdsgroep vertegenwoordigde in 2003 nog de helft en nu nog iets meer dan een derde van de beroepsbevolking. Bij de oudste groep zien we het omgekeerde: van een derde deel in 2003 naar 44% in 2017.

Meer hoogopgeleiden en minder laagopgeleiden

Het aandeel laagopgeleiden in de beroepsbevolking is in regio Groningen net boven de 19%. Landelijk is het aandeel iets hoger, namelijk net boven de 21%. Het aandeel middelbaar opgeleiden is in regio Groningen iets hoger dan landelijk (resp. 45% en 42%) en het aandeel hoogopgeleiden is een fractie lager dan landelijk (resp. net onder en net boven de 36%). In de visualisatie is de gemeente te kiezen waarvan het opleidingsniveau te zien is. Zowel landelijk als in de regio Groningen is er een toename over de jaren van het aandeel hoogopgeleiden en een afname van het aandeel laagopgeleiden te zien. Vijf jaar geleden in 2012 waren er 124.000 hoogopgeleiden in de beroepsbevolking (33%) in 2017 is dat aantal gegroeid met 11.000 tot 135.000 (36%). Het aantal laagopgeleiden was in 2012 91.000 (24%) en is afgenomen met 8.000 tot 74.000 (19%).